Rachunkowość finansowa 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 11 - strona 1 Rachunkowość finansowa 11 - strona 2 Rachunkowość finansowa 11 - strona 3

Fragment notatki:

Rozrachunki (całość należności i zobowiązań)
W bilansie kategoria rozrachunków nie istnieje, zostają rozdzielone na należności i zobowiązania.
Konto „Rozrachunki” jest kontem specyficznym - bazuje na dwóch saldach.
Rozrachunki są przede wszystkim efektem zasady memoriałowej: przychód jest .........................., natomiast płatności są odroczone w czasie. Skutkiem jest powstanie strony należności i zobowiązań.
Zobowiązanie - to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (ustawa o rachunkowości, art. 3, ust. 1, pkt 20).
wierzytelność (u wierzycieli)
Zobowiązanie
dług (u dłużnika)
Zobowiązanie ma 2 aspekty:
z jednej strony powstanie wierzytelności,
z drugiej - powstanie długu.
Należność - to zagwarantowane umową należne świadczenie od dłużnika na rzecz wierzyciela w określonym umownie terminie oraz kwocie. Inaczej: kwoty należne od innych podmiotów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Należność pozostaje należnością dopóki nikt niczego nie kwestionuje. Jeśli zakwestionuje, powstanie roszczenie.
Roszczenie - gdy należność staje się przedmiotem sporu (kwestionuje ją dłużnik).
Jeżeli roszczenie nie zostanie wyeliminowane (poprzez rozstrzygnięcie sporu) pojawia się roszczenie sporne.
Należność dochodzona w drodze sądowej - roszczenie sporne - stanowi przedmiot postępowania sądowego w drodze powództwa cywilnego.
Ujmuje się je w wysokości określonej w pozwie do sądu lub we wniosku do masy upadłościowej. Koszty postępowania sądowego to pozostałe koszty operacyjne. Na roszczenie wraz z odsetkami skierowane na drogę sądową są tworzone odpisy aktualizacyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz