klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji - wykład - strona 1 klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji - wykład - strona 2 klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji.
W toku prowadzenia działalności gospodarczej w jednostce powstają różne należności i zobowiązania. Ogół należności i zobowiązań wraz z ich wraz z ich regulacją nazywa się rozrachunkami.
Rozrachunki charakteryzują się następującymi cechami:
Osoby dłużnika i wierzyciela są ściśle określone
Suma będąca podmiotem rozrachunków jest akceptowana przez obie strony
Czas zapłaty jest ściśle określony (wynika on z przepisów prawnych lub został uzgodniony między stronami)
Ewidencja rozrachunków dokonywana jest na kontach rozrachunków, które są:
Obciążone za:
powstanie należności
spłatę i zmniejszenie zobowiązań
uznane:
- powstanie zobowiązań
wpływ i zmniejszenie należności
Do ewidencji rozrachunków służą konta zespołu „2” i obejmuje następujące konta:
_ „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
22 - „Rozrachunki publicznoprawne”
23 - „Rozrachunki z pracownikami”
24 - „Pozostałe rozrachunki”
29 - „Odpisy aktualizujące rozrachunki”
Bardziej rozbudowaną ewidencję syntetyczną rozrachunków zapewnia stosowanie kont oznaczonych symbolem trzycyfrowym i tak np:
201 - „Rozrachunki z odbiorcami”
211 - „Rozrachunki z dostawcami”
215 - „Zobowiązania wekslowe” w ramach rozrachunków publicznoprawnych możemy wyróżnić:
220 - „Rozrachunki z budżetami”
221 - „Rozliczenie naliczonego VAT”
222 - „Rozliczenie należnego VAT”
226 - `Rozrachunki z Urzędem Celnym”
w ramach rozrachunków z pracownikami możemy wyróżnić:
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
234 - Rozrachunki z pracownikami”
240 - „Pozostałe rozrachunki”
Konto „Rozrachunki z odbiorcami” służy do ewidencji księgowej bezspornych należności z tytułu sprzedaży produktów, usług i towarów.
Po stronie Wn ujmuje się powstanie i zwiększenie należności od odbiorców a w szczególności:
Ujęcie należności z tytułu sprzedaży
produktów
usług
towarów
materiałów
Ujęcie faktur VAT wystawionych dla przyszłych odbiorców, gdy wartość przedpłaty wynosi 50% i więcej ceny umownej dostawy lub świadczeń brutto
Zwiększenia z tytułu sprzedaży, produktów, usług, towarów, materiałów na podstawie faktury korygującej VAT
Po stronie Ma ujmuje się spłaty i zmniejszenie stanu należności a w szczególności

(…)

… naliczony) a po stronie Ma kwotę podatku należnego od dokonanej sprzedaży (VAT należny)
Saldo konta „Rozrachunki z tytułu VAT może być debetowe i kredytowe.
Saldo debetowe oznacza należność od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT która jest odliczana od przyszłych zdarzeń lub podlega zwrotowi.
Saldo kredytowe oznacza zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT. Różnica pomiędzy wysokością podatku należnego a podatku naliczonego podlega wpłacie do budżetu (jeżeli VAT należny jest większy od VAT naliczony), w przeciwnym wypadku gdy wystąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym przechodzi ona do odliczenia w następnych miesiącach.
Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ujmuje się na koncie „Rozrachunki Z ZUS”
Po stronie Wn ujmuje się:
1. Przelewy składek do ZUS - na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy
2. Wypłaty zasiłków pokrywanych przez ZUS, które ujęto na listach wynagrodzeń
3. Wypłaty świadczeń ZUS nie objętych listą wynagrodzeń
4. Odpisanie zobowiązań przedawnionych
Po stronie Ma ujmuje się:
1. Naliczone składki płacone przez pracodawcę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
2. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych płacone przez pracownika…
… umownych
odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie należności
Umorzenie należności w postępowaniu upadłościowym, ugodowym jeżeli nie dokonano uprzednio ich aktualizacji
Saldo tego konta występuje głównie po stronie Wn, co oznacza wartość należności z tytułu sprzedaży produktów ,towarów itp. Lecz może wykazywać równolegle saldo wrażające równowartość przedpłat pobranych od innych odbiorców.
Konto…
…. w ramach postępowania upadłościowego układowego lub ugodowego
3. Ujęcie faktur korygujących VAT od dostawców(zmniejszających zobowiązania)
- w cenie sprzedaży netto
w kwocie VAT naliczonego
Po stronie Ma ujmuje się:
1. Ujęcie faktur VAT z tytułu zakupu materiałów, produktów, towarów i usług w wartości brutto - wraz z podatkiem VAT naliczonym
2. Ujęcie faktury korygującej VAT od dostawcy(zwiększenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz