Rozrachunki - zasady wyceny i ewidencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozrachunki - zasady wyceny i ewidencji - strona 1 Rozrachunki - zasady wyceny i ewidencji - strona 2 Rozrachunki - zasady wyceny i ewidencji - strona 3

Fragment notatki:

R OZRACHUNKI - ZASADY WYCENY I EWIDENCJI Rozrachunki są to stosunki prawne oraz prawa i obowiązki majątkowe występujące w związku z działalnością jednostki prowadzącej rachunkowość, wynikające z jej powiązań finansowych z różnymi kontrahentami, takimi jak: odbiorcy, dostawcy, urzędy, instytucje, pracownicy oraz inne osoby prawne i fizyczne. Jednostki uczestniczące w rozrachunkach zgodnie z zasadą podmiotowości stają się odpowiednio wierzycielami i dłużnikami. W praktyce rozrachunki można określić, jako ogół należności i zobowiązań wraz z ich regulacją. Rozrachunki posiadają takie cechy jak: Ścisłe określenie osoby dłużnika i wierzyciela, Akceptacja przez obie strony sumy będącej przedmiotem rozrachunków, Ścisłe określenie czasu zapłaty, wynikającego z uzgodnień pomiędzy kontrahentami lub z odpowiednich przepisów. Należności (wierzytelności) to wynikające z przeszłych zdarzeń prawo otrzymania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości oraz w określonym terminie. Są to prawa do aktywów (tj. pieniędzy, wyrobów, usług, towarów) innych jednostek (dłużników) nabywane przez podmioty dokonujące świadczeń na rzecz innych jednostek przysługujące, gdy moment dokonania świadczeń wyprzedza w czasie moment zapłaty. Najczęściej należnościami są kwoty pieniężne należne od osób trzecich i w tym przypadku można je traktować, jako antycypowane przychody środków pieniężnych z określonych tytułów. Pojęciem przeciwstawnym do należności są zobowiązania. Zobowiązania (długi) to w myśl Uor (art. 3 ust.1 pkt 20 Uor) wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania, przy których termin wymagalności lub kwota nie są pewne ustawa o rachunkowości określa terminem rezerw na zobowiązania (Uor, art. 3, ust. l, pkt 21).
Warunkiem ujęcia w bilansie zobowiązania są warunki:
Wiarygodnie określona wartość
Prawdopodobieństwo, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność rozchodu zasobów, stanowiących korzyści ekonomiczne (w przypadku gdy zapłacimy za wykonaną usługę, będą to środki pieniężne)
Wystąpienie w przyszłości obligującego zdarzenia, które stworzyło istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek (przed dniem bilansowym nastąpiło wykonanie usługi, za którą należy zapłacić)
Należności i zobowiązania, które nie spełniają wszystkich wymienionych powyżej cech to rozliczenia lub roszczenia .
Roszczenia - należności nieakceptowane przez dłużnika, obciążone ryzykiem i nieściągalnością


(…)

… WYNIKOWO tzn. zalicza się je bezpośrednio do kosztów/przychodów finansowych.
Reguła ta nie dotyczy wyceny zobowiązań dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie, czy też wartości niematerialnych i prawnych - w tym przypadku korygują one wartość początkową tych zasobów majątkowych
W korespondencji z odpowiednim kontem rozrachunków:
Dodatnie różnice kursowe - przychody finansowe
Ujemne różnice…
… wobec ZUS
Wypłata należnych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne to przede wszystkim należności i zobowiązania jednostki z tytułu należnych i otrzymanych z budżetu państwa lub ze środków samorządowych dotacji, subwencji, dopłat do wyrobów i usług oraz środków trwałych w budowie i prac badawczo-rozwojowych, z tytułu opłat urzędowych tj.: skarbowe, notarialne, paszportowe, rejestracyjne, z tytułu składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) itp. Schemat 4: Ewidencja Pozostałych rozrachunków publicznoprawnych
Pozostałe przychody Pozostałe rozrachunki „4” Podatki i opłaty
operacyjne publicznoprawne (1a) (3a)
Rozliczenia Środki trwałe
międzyokresowe Środki trwałe w budowie
przychodów…
… związków zawodowych
Składki na rzecz ubezpieczeń życiowych
Składki dodatkowe na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego zorganizowanego w zakładzie pracy
Inne potrącenia
Schemat 5: Ewidencja wynagrodzeń
Rozrachunki Rozrachunki z tytułu „4” Wynagrodzenia
z budżetami wynagrodzeń
(5a) (1a)
(3)
Rozrachunki z ZUS Środki trwałe budowie
(5b) (1b)
Pozostałe rozrachunki Rozliczenie…
… przedawnionych zobowiązań wobec pracowników 8. Rozliczenia pracowników z pobranych zaliczek dotyczących:
Zakupu materiałów, towarów i usług Kosztów podróży służbowych Wpłaty niewykorzystanych zaliczek oraz z tytułu różnych obciążeń pracownika Zarachowanie potrąceń z listy płac na pokrycie należności Zarachowanie zobowiązań wobec pracowników z tytułu:
Odszkodowań Ekwiwalentów za zużytą odzież ochronną i roboczą…
… jest VAT-em należnym (należny jest budżetowi państwa), natomiast podatek zawarty w fakturach otrzymanych od dostawców to podatek naliczony. Różnica pomiędzy VAT-em należnym a VAT-em naliczonym ustalana jest na koncie 220 „Rozrachunki z tytułu VAT" i:
Odprowadzana jest do budżetu państwa, wtedy, gdy podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego
Zwracana przez budżet podatnikowi lub rozliczana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz