Rachunkowość finansowa - Należność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa - Należność - strona 1 Rachunkowość finansowa - Należność - strona 2 Rachunkowość finansowa - Należność - strona 3

Fragment notatki:

Należność przeterminowana automatycznie staje się kredytem kupieckim (rozpoczyna się naliczanie odsetek).
Należność nieściągalną jednostka ma prawo umorzyć, a następnie odpisać w koszty, ale nie podatkowe.
Wycena rozrachunków
Wg KC (art. 358) zobowiązania pieniężne na obszarze RP mogą być wyrażone jedynie w pieniądzu polskim. Dwie sprzeczne zasady:
Zasada nominalizacji - wykonanie zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej (pomija ona zatem ewentualne zmiany wartości pieniędzy) - jednocześnie jest stosowana:
Zasada waloryzacji - wykonanie zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy waloryzowanej (gdy mają poważne wahania między wartością nominalną i nabywczą pieniądza).
W rachunkowości obowiązuje wycena po kursie historycznym → ewidencja wg wartości odpowiedniej do daty zdarzenia (nominalnej).
Na dzień bilansowy - wycena przy uwzględnieniu zasady ostrożnej wyceny, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, pomniejszone o odpisy aktualizujące.
Odpis aktualizujący może być stosowany m.in. w odniesieniu do:
Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji,
Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
Należności kwestionowanych przez dłużnika,
Należności, z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jego sytuacji finansowej spłata należności nie jest prawdopodobna,
Należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.
OGÓLNIE: odpisu należy dokonać, gdy ocena sytuacji czyni prawdopodobnym brak zapłaty.


(…)

… dzień, nie wyższego od średniego kursu ustalonego przez NPB;
Różnice kursowe - zaliczane do kosztów finansowych lub przychodów finansowych (bieżącego okresu).
Przykład 1:
sprzedaż w dn. 4.12 za 10 000 euro (kurs 3,8 zł/1euro).
Inkaso należności w dn. 20.12 (kurs dnia 3,91/1euro).
Dodatnia różnica: (10 000 x 3,91) - (10 000 x 3,89) = 200.
Sprzedaż
Dt Ct
Rozrachunki
Dt Ct
(1) 38 900
(3) 200
Rachunek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz