Rachunkowość finansowa 12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 12 - strona 1 Rachunkowość finansowa 12 - strona 2 Rachunkowość finansowa 12 - strona 3

Fragment notatki:

Są one najbardziej powszechną formą rozrachunków. Powstają z tytułu transakcji kupna/
sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych lub półproduktów, usług, inwestycji, itp.
Na koncie „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” są ewidencjonowane należności i zobowiązania z tytułu:
przyjętych i zrealizowanych usług,
zapasów pobranych ze składów celnych kontrahentów zagranicznych,
udzielonych i otrzymanych bonifikat, uznanych reklamacji z tyt. błędów w fakturach, różnic w dostawach itd.
odpisanych, przedawnionych i nieściągalnych należności lub umorzonych zobowiązań,
odszkodowań, odsetek za zwłokę i kar związanych z dostawcami,
otrzymanych lub udzielonych zaliczek na poczet dostaw, robót i usług,
wystawionych i wykupionych weksli własnych.
Podstawą ewidencji rozrachunków z tyt. dostaw i usług jest:
faktura VAT oraz faktura korygująca - dla płatników VAT,
rachunek - dla jednostek nie będących płatnikami podatku.
Powstanie rozrachunku jest automatycznie związane z momentem dokonania sprzedaży.
Moment dokonania sprzedaży → wydanie dostawy lub postawienie do dyspozycji odbiorcy + zafakturowanie.
Tryb opodatkowania VAT-em narzuca co najwyżej 7-dniowy okres od wydania towaru lub wykonania usługi, a wystawienie faktury. Kwota należności obejmuje cenę sprzedaży brutto, tj. :
wartość przedmiotu dostawy wg wyceny netto,
należny VAT (jeśli dostawca jest jego płatnikiem),
inne elementy np. koszty transportu, ubezpieczenia itp.
Odbiorca wykonuje zobowiązanie w tej samej wysokości, na podstawie otrzymanej faktury.
Cena sprzedaży netto to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży, bez podatku VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne

(…)

… osiągnięcia tych korzyści.
INWESTYCJE
FINANSOWE
ß Aktywa finansowe
NIEFINANSOWE
ß Nieruchomości inwestycyjne
ß Ruchomości inwestycyjne (dzieła sztuki, kamienie szlachetne)
ß Wartości niematerialne i prawne
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE - są w segmencie pozostałej działalności operacyjnej
Nieruchomość jest zaliczana do inwestycji, jeśli jest utrzymywana w posiadaniu jako źródło przychodów z czynszów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz