Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 15

Bankowość - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Zestawienie aktualnych i potencjalnych źródeł finansowania - możliwości: a) pozyskania środków w przypadku niedoboru płynności b) lokowania środków w przypadku ich nadwyżki Brak płynności bank może rekompensować • środkami zgromadzonymi jako rezerwy obowiązkowe na rachunku bieżącym w banku central...

Bankowość - wykład 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Ustawodawca definiuje zdolność kredytową następująco: „ Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939, art. 70 ust.1.) Zdolność kredytowa ...

Bankowość - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 4 Ocena kondycji finansowej banku Opracowanie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Katarzyna Waksmundzka Warszawa 2012 1 Cel ćwiczeń: Student poznaje podstawowe metody oceny kondycji banku na podstawie sprawozdań finansowych. Po zakończeniu zajęć Stude...

Bankowość - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 6 - Ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej Opracowanie: prof. M. Iwanicz-Drozdowska, mgr R. Kitala, mgr K. Waksmundzka Warszawa 2012 1 Cel ćwiczeń: Student poznaje pomiaru specyfikę i metody pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej. Po zakończeniu ...

Bankowość - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1680

Podane terminy mówią o okresie, w którym oprocentowanie będzie stałe. Proszę wyznaczyć lukę, a także oszacować konsekwencje zmiany oprocentowania na rynku o 0,5 pp (50 pb). Proszę obliczyć średnią ważoną stopę procentową dla aktywów i pasyw...

Rachunek kosztów - wdrażanie ABC

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Pielaszek
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1421

Wdrażanie ABC 1. Przekonać zarządzających do zmiany Wywołać zainteresowanie rachunkiem ABC Zlikwidować bariery: • Rachunek ABC jest zbyt skomplikowany • Wystarczy unowocześnić obecny system • Nie potrzebujemy bardziej dokładnego rachunku kosztów • Rachunek kosztów nie jest potrzebny dla zarzą...

Rachunek kosztów - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Pielaszek
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1253

Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Mechanizm zmiany kosztu jednostkowego w rozwiązaniach opartych o rachunek kosztów rzeczywistych W rachunku kosztów rzeczywistych z okresu na okres obserwowane są wysokie zmiany w koszcie jednostkowym Kalkulacja kosztu ...

Rachunek kosztów - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Pielaszek
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

Projektowanie i wdrażanie systemów Activity Based Costing (ABC, Rachunek kosztów działań) 1. Przesłanki wdrażania ABC 2. Porównanie z modelem tradycyjnym 3. Projektowanie systemów ABC 4. Wprowadzenie do ABM (Activity Based Man...

Rachunek kosztów - wykład 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Pielaszek
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

Etapy budowania rachunku kosztów działań Pierwszy etap - określenie obiektów kalkulacji kosztów Pracownicy Produkty, klienci, dostawcy, … Działanie 1 Działanie 2 Działanie n ... Elementy kosztów Urzą- dzenia Pomieszcze-nia Materiały Usługi Ostateczne obiekty kalkulacji to nie tylko prod...

Rachunek kosztów - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Pielaszek
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1701

Sprawozdawczy rachunek kosztów 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku kosztów 3. Sprawozdawczy rachunek kosztów a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego rachunku kosztów c) Wprowadzenie do tematu kalkulacji kosztów Definicja rachunku kosztów ...