Bankowość - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - wykład 4 - strona 1 Bankowość - wykład 4 - strona 2 Bankowość - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Ustawodawca definiuje zdolność kredytową następująco: „ Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939, art. 70 ust.1.) Zdolność kredytowa to zdolność do terminowego i kompletnego wypełniania zobowiązań oraz warunków umowy kredytowej. Spośród wielu definicji w literaturze przedmiotu można wyodrębnić dwie podstawowe kategorie zdolności kredytowej: • Zdolność kredytową pod względem formalnoprawnym, tj. wiarygodność prawną
kredytobiorcy • Zdolność kredytową pod względem merytorycznym (głównie ekonomicznym) tj. wiarygodność ekonomiczną kredytobiorcy W celu obliczenia zdolności kredytowej Bank potrzebuje zestawu niezbędnych danych, które musi dostarczyć kredytobiorca, żeby można było ocenić czy osoba ta może ubiegać się o wnioskowane zobowiązanie: • źródła dochodu
• zobowiązania
• koszty stałe
Podstawowymi wielkościami oddziałującymi na możliwości płatnicze przedsiębiorstw, analizowanymi przez banki, są: • wartość majątku (trwałego i obrotowego) i jego struktura • struktura kapitałów • struktura zobowiązań (krótko- i długoterminowych) • płynność środków (I,II,III stopnia) • wartość sprzedaży i jakość produkcji
pozycja przedsiębiorstwa na rynku • kwalifikacje kadry kierowniczej i załogi • zamierzenia polityki gospodarczej oddziałujące w istotny sposób na działalność
przedsiębiorstwa. Banki dokonują oceny zdolności ekonomicznej m.in. za pomocą analizy wskaźnikowej (m.in. rentowności, płynności, sprawności działania), wymagając od wnioskodawcy przedstawienia m.in. następujących dokumentów: • bilansów z min. ostatnich trzech lat wraz z rachunkami wyników • rachunek przepływów środków pieniężnych tzw. cash flow
• plany finansowe • dane dot. rozpoczętych inwestycji • dane dot. wielkości, ilości zawartych transakcji • stan zadłużenia w innych instytucjach finansowych • spis stojących do dyspozycji banku zabezpieczeń
Analiza opisowa (logiczno-dedukcyjna, ekspercka) może być wykorzystywana do oceny ryzyka kredytowego zarówno pojedynczej ekspozycji kredytowej, jak i całego portfela. W przypadku pojedynczej ekspozycji kredytowej analityk kredytowy (zwany również inspektorem bądź
oficerem kredytowym) na podstawie: • w przypadku podmiotu gospodarczego - m.in. analizy wskaźnikowej, analizy biznes planu i

(…)

… - możliwa rynkowa wartość zabezpieczenia • Condition - np. pozycja na rynku, konkurencja • Confidence - pewność działania - tj. zdolność do zachowania działalności Metoda CAMPARI+ICE • Character - uczciwość - odpowiednie zarządzanie, chęć spłaty kredytu • Ability - zdolności m.in. doświadczenie i kwalifikacje kadry zarządzającej • Means - środki - rozumiane jako własny wkład w przedsięwzięcie • Purpose…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz