Ryzyko kredytowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko kredytowe - omówienie - strona 1 Ryzyko kredytowe - omówienie - strona 2 Ryzyko kredytowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RYZYKO KREDYTOWE Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w tej umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kr-biorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa powinna być zawarta na piśmie; ma charakter cywilnoprawny. Kredyty są udzielane na określone cele. Warunki, które umowa kredytu powinna zawierać: nazwy stron umowy; kwotę i walutę kredytu; cel, na który kredyt został udzielony; zasady i termin spłaty kredytu; sposób zabezpieczenia kredytu; zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; terminy i sposób postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kr-biorcy; wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje; warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Podział kredytów wg: - kryterium czasowego: krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (1-3 lata), długoterminowe (3 lat) - kryterium metod udzielania kredytów: w rachunku bieżącym (możliwość dokonywania debetu na rachunku bieżącym), kredytowym (odrębny rachunek), konsorcjum bankowe (powoływane przez banki w celu wspólnego skredytowania dużych przedsięwzięć gospodarczych) - przedmiotu i celów gospodarczych: obrotowe (przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb działalności gospodarczej), inwestycyjne (udzielane na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowych lub powiększeniem już istniejących środków trwałych), inne kr. gospodarcze (sezonowe, eksportowe, dyskontowe, akceptacyjne), kredytowanie rolnictwa (gł. kredyty preferencyjne: obrotowe, inwestycyjne, na skup płodów rolnych, na inne cele), faktoring (odpłatne przejmowanie cudzych wierzytelności, powstałych z tytułu wykonanych dostaw i usług w celu ich dalszego ściągania, egzekwowania oraz uzyskania określonych korzyści finansowych; podział: faktoring właściwy i niewłaściwy), leasing (okresowe umożliwienie leasingobiorcy korzystania za opłatą z dobra materialnego bez konieczności jego nabycia)
- form zabezpieczenia: lombardowe (zabezpieczone zastawem ustanowionym na przedmiotach wartościowych, towarach, papierach wartościowych, pozostających w posiadaniu banku do czasu spłaty kredytu; w razie niespłacenia kredytu bank nabywa prawo sprzedaży zastawu), hipoteczne (zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej) - dla ludności - o charakterze konsumpcyjnym udzielane osobom fizycznym: na zakup dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, pożyczki pieniężne, lombardowe, kredyty mieszkaniowe Inne podziały w zależności od:

(…)

… wg prawa cywilnego - ma formę umowy przez zawarcie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na wypadek gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał - przystąpienie do długu kredytowego - osoba trzecia może wstąpić w miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony, stając się dłużnikiem głównym - gwarancja bankowa lub innych instytucji - gwarant umowy…
…: - zewnętrzne - stworzone przez organy nadzoru bankowego: limity koncentracji kredytów, rezerwy, współczynnik wypłacalności - wewnętrzne - opracowane przez organy poszczególnych banków Limity koncentracji kredytów - suma udzielonych kredytów, pożyczek, nabytych obligacji i innych wierzytelności banku w stosunku do 1 podmiotu nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku. Fakt udzielenia kredytu na >10…
… - należności wątpliwe - należności stracone Banki tworzą rezerwy celowe w wysokości nie mniejszej niż: - 1,5% w odniesieniu do należności normalnych i należności pod obserwacją - 20% w odniesieniu do należności poniżej standardu - 50% w odniesieniu do należności wątpliwych - 100% w odniesieniu do należności straconych Współczynnik wypłacalności - stanowi relację funduszy własnych banku do aktywów i zobowiązań…
… finansowych, wstępna analiza wskaźnikowa, analiza SWOT 2. Metody pogłębionej oceny zdolności kredytowej - analiza ekonomiczna - analiza finansowa: metoda wskaźnikowa, wielowymiarowa liniowa analiza dyskryminacyjna 3. Ocena ryzyka przy kredytowaniu gospodarstw domowych 4. Syntetyczna ocena zdolności kredytowej i ryzyka banku Ad. 1. Ocena formalno-prawna - ma na celu określenie zdolności klienta do czynności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz