Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4039
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna  - strona 1 Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna  - strona 2 Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna  - strona 3

Fragment notatki:...Istota ryzyka kredytowego
w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej.
w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe określa się przede wszystkim jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku - w całości lub części - zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i należnymi prowizjami....


...Ryzyko pojedynczego kredytu – rodzaje zagrożeń
ryzyko terminu - niebezpieczeństwo opóźnionej płatności dokonanej przez dłużnika, tzn. kredytobiorca spłaca kredyt w terminie niezgodnym z umową i/lub nie uiszcza odsetek, prowizji i innych opłat w terminie;
ryzyko niewypłacalności (straty) -niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie ureguluje swoich zobowiązań związanych ze spłatą rat kapitałowych, a także częściowo lub wcale nie ureguluje uzgodnionych odsetek, prowizji lub opłat;
ryzyko zabezpieczenia - niebezpieczeństwo, że dodatkowo przyznane bankowi zabezpieczenia z powodu braków prawnych lub obniżenia wartości nie pokrywają roszczeń kredytowych;
ryzyko wartości pieniądza - zawiera niebezpieczeństwo, że bank przez obniżenie wartości pieniądza otrzyma wprawdzie wartość nominalną zobowiązania kredy­towego, ale kwota ta będzie miała niższą siłę nabywczą.


Zarządzanie zdarzeniem kredytowym
Zdarzenie kredytowe (ang. credit default)
ryzyko kredytowe (ang. credit risk)
ryzyko przedterminowej spłaty (ang. prepayment risk).
Istota ryzyka kredytowego
w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe określa się przede wszystkim jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku - w całości lub części - zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i należnymi prowizjami.
Ryzyko pojedynczego kredytu - rodzaje zagrożeń ryzyko terminu - niebezpieczeństwo opóźnionej płatności dokonanej przez dłużnika, tzn. kredytobiorca spłaca kredyt w terminie niezgodnym z umową i/lub nie uiszcza odsetek, prowizji i innych opłat w terminie;
ryzyko niewypłacalności (straty) -niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie ureguluje swoich zobowiązań związanych ze spłatą rat kapitałowych, a także częściowo lub wcale nie ureguluje uzgodnionych odsetek, prowizji lub opłat;
ryzyko zabezpieczenia - niebezpieczeństwo, że dodatkowo przyznane bankowi zabezpieczenia z powodu braków prawnych lub obniżenia wartości nie pokrywają roszczeń kredytowych;
ryzyko wartości pieniądza - zawiera niebezpieczeństwo, że bank przez obniżenie wartości pieniądza otrzyma wprawdzie wartość nominalną zobowiązania kredy­towego, ale kwota ta będzie miała niższą siłę nabywczą. Ryzyko łączne
Łączne ryzyko kredytowe jest uzależnione od:
wysokości pojedynczych kredytów,
prawdopodobieństwa ich niespłacenia, oraz współzależności między pojedynczymi kredytami. Im mniejsza jest wzajemna zależność między poszczególnymi pojedynczymi kredytami, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko. Zarządzanie ryzykiem kredytowym a strategia zarządzania bankiem
Podstawę zarządzania ryzykiem kredytowym stanowi polityka kredytowa banku, będąca istotnym elementem strategii każdego banku.
strategii konserwatywnej,
kontrolowanego wzrostu ryzyka,
strategii ofensywnej.
Charakterystyka strategii W strategii konserwatywn

(…)

… ufności => wyznacza kwotę, jaka może być stracona w ściśle określonym czasie (ten czas uzależniony jest od okresu, na jaki przyjęto stałość portfela). Uwarunkowania VaR
VaR zależy od dwóch parametrów: horyzontu czasowego, oraz założonego poziomu ufności, z jakim zakłada się nie poniesienie straty większej niż wskazana przez VaR. Przykładowe wartości poziomu ufności wskazane przez wybrane instytucje finansowe są następujące: 99% - Komitet Bazylejski, Bankers Trust; 95% - JP Morgan, Bank of America; 94,5% - Citibank. VAR α = -Wо(R-‾R) = Wо · c · δ gdzie:
Wо - wartość początkowa portfela,
R - stopa zwrotu z inwestycji,
α - poziom istotności,
‾R - wartość oczekiwana stopy zwrotu,
δ - odchylenie standardowe
c - współczynnik wynikający z rozkładu normalnego, którego wartość zależy od poziomu istotności…
…,
określenie akceptowalnych pozycji poszczególnego ryzyka kredytowego.
Analiza dyskryminacyjna - etapy
Dobór zmiennych objaśniających - wskaźników finansowych;
Budowa funkcji dyskryminacyjnej;
Wyznaczenie wartości krytycznej (cut-off point);
Kwalifikacja analizowanego podmiotu do jednej z grup:
niezagrożonej upadłością (niebankrut),
zagrożonej upadłością (bankrut),
tzw. „szarej strefy”, gdzie trudno określić…
… wartość zobowiązań ogółem
0,6
R5
przychody operacyjne/suma aktywów
1,0
Punkt odcięcia (cut-off) = 2,675
Z > 2,99 - firmy niezagrożone upadkiem
Z < 1,81 - potencjalny bankrut
1,81 < Z < 2,99 - szara strefa, w której mogą się znaleźć zarówno firmy „zdrowe” jak i te, które zbankrutują
Okres prognostyczny:
Od 2 lat naprzód
Funkcja dyskryminacyjna dla firm nie notowanych na giełdzie Postać funkcji:
Z = 0,717…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz