Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4788
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: ryzyko stopy procentowej, metoda badania elastyczności stopy procentowej, duration, istota ryzyka kredytowego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: ryzyko pojedynczego kredytu, monitoring kredytowy, zarządzanie ryzykiem kredytowym, etapy zarządzania ryzykiem kredytowym, analiza dyskryminacyjna.


Ryzyko stopy procentowej i omów pojęcie i wskaz jego przyczyny.
Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów. Przyczyną występowania tego ryzyka jest nierównomierna elastyczność dostosowywania się do zmian rynkowej stopy procentowej po stronie aktywów i pasywów. Zmiany stopy procentowej mogą bowiem dotyczyć zarówno udzielonych kredytów jak i oprocentowania przyjmowanych depozytów, Omów metodę badania elastyczności stopy procentowej Polega na przyjęciu założenia ze ryzyko stopy procentowej spowodowane jest różnym stopniem dopasowania się oprocentowania określonych pozycji aktywów i pasywów do zmiany rynkowych stóp procentowych. Chodzi o to ze nie wszystkie pozycje bilansu o charakterze procentowym jednakowo dostosowują się do zmiany rynkowych stóp procentowych. Założenie drugie polega na przyjęciu zasady ze zachowania się pozycji bilansowych w przyszłości będą takie same jak obserwowane w przeszłości. Elastyczność stop procentowych jest wykorzystywana do badania ryzyka stopy procentowej pozycji bilansu o stałej i zmiennej stopie procentowej.
Duration - Omów istotę i wykorzystanie w zarzadzaniu ryzykiem stopy procentowej Duracja umożliwia ocenę wrażliwości na zmiany stopu procentowej określonego
papieru wartościowego lub portfela, co pozwala zbudować ranking równych papierów
wartościowych z punktu widzenia ich wrażliwości na zmiany rynkowej stopy procentowej.
Istota ryzyka kredytowego Omów Różnice w ujmowaniu istoty ryzyka kredytowego w wąskim i w szerokim ujęciu.
Istota ryzyka kredytowego
w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe określa się przede wszystkim jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku - w całości lub części - zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i należnymi prowizjami
Istota ryzyka kredytowego; Scharakteryzuj przyczyny zewnętrzne determinujące ryzyko kredytowe.Przyczyny zewnętrzne: - niezależne od przedsiębiorstwa
tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe),
czynniki ogólnogospodarcze (koniunktura gospodarcza, inflacja, polityka fiskalna),
sytuacja w branży kredytobiorcy, czynniki społeczno-rynkowe (stopa bezrobocia, konkurencja w rejonie działania kredytobiorcy), czynniki środowiska naturalnego.
Istota ryzyka kredytowego Scharakteryzuj przyczyny wewnętrzne kształtujące ryzyko kredytowe.Przyczyny wewnętrzne
tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe),


(…)

… wynosi powyżej 3 mc ale nie dłużej niż 6 mc i sytuacja ekonomiczno - finansowa ulegana pogorszeniu rezerwa 50 %
należności stracone - gdy opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek jest dłuższe niż 6mc lub kredytobiorca zostal pozostawiony w stan likwidacji. Rezerwa 100%
Zasady i zastosowanie metody VaR (Value at Risk). Value at risk
VaR (Value at Risk) to statystyczna miara ryzyka, która szacuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz