Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka - strona 3

Lokaut - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Lokaut Lokaut polega na zamykaniu przedsiębiorstwa i zbiorowym zwalnianiu pracowników bądź w łagodniejszej wersji- na przymusowym wysyłaniu ich na urlop bezpłatny w odpowiedzi na ich akcje, zwłaszcza strajkowe(tzw. lokaut retorsyjny), lub w celu wymuszenia na nich zgody na pewne niekorzystne dla nic...

Mechanizm powstawania związków zawodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 301

Powstanie Zgodnie z art. 12 związek powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych/założycieli/. Założyciele uchwalają pierwszy statut związku i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. Treść statutu regulu...

Metody regulacji w prawie pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

Metody regulacji w prawie pracy - metoda cywilnoprawna- charakteryzuje się uznaniem prawnej równorzędności podmiotów danego stosunku prawnego oraz brakiem bezpośredniego przymusu ze strony organów państwa. Rola państwa ogranicza się do wydawania norm ukierunkowujących treść oświadczenia woli stron ...

Ochrona pracy kobiet - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Ochrona pracy kobiet 1). Powszechna ochrona pracy kobiet - zakaz zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach pracy, uznanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe. Wykaz tych prac znajduje się w załączniku do  rozporządzenia Rady Ministrów z 1996 r. i obejmuje m. in. przemieszczanie ciężarów, pr...

Ochrona pracy młodocianych i dzieci - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 469

Ochrona pracy młodocianych i dzieci Dzieckiem w rozumieniu k. p. jest osoba, która nie ukończyła 16 lat. Zakaz stałego ich zatrudniania. Może być z nią zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeśli ukończyła gimnazjum (konieczna zgoda przedstawiciela ustawowego + zaświadczenie lekars...

Ochrona szczególna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

Ochrona szczególna Polega ona na obowiązującym tylko pracodawcę zakazie wypowiadania umowy o pracę zawartej z poszczególnymi kategoriami pracowników albo na uzależnieniu skuteczności wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę od zgody określonego organu. Ochroną objęte są nie tylko umowy zawarte na ...

Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracow...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika 1.Odpowiedzialność za wykroczenia (dział XIII k.p.  i ustawy szczególne) PIP ma obowiązek z urzędu ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Kodeks pracy w art. 281-283 uznaje za wykroczenia m.in. Zawarcie umowy cywil...

Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 427

Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych Podstawowe zasady działania („wolności związkowe”) Art.1 ust.1 ustawy określa związek zawodowy jako dobrowolną i samorządną organizacje ludzi pracy powołaną do reprezentowania i ochrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Ten sam art.1...

Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm Prawo pracy - jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy. Podstawowym przedmiotem regulacji p.p. są stosunki pracy (tj. stosunki społeczne), w których jeden podmiot (p...