Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka - strona 2

Działalność normatywna MOP - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

Działalność normatywna MOP - konwencje i zalecenia Konwencje i zalecenia MOP dotyczą nieomal wszystkich najważniejszych spraw zatrudniania w ramach stosunku pracy, a w szczególności: zakazu pracy przymusowej, wolności związkowych, minimalnego wynagrodzenia, ochrony pracy kobiet i młodocianych, czas...

Funkcje prawa pracy - omówienie - Funkcja wychowawcza

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2415

Funkcje prawa pracy Przez funkcję prawa pracy należy rozumieć założone w normach prawa podstawowe cele, jakie stawia sobie przyjęta regulacja prawna, ujęte w określone kierunki oddziaływania ustanowionych norm prawnych. Tradycyjnie prawu pracy przypisuje się trzy główne funkcje: ochronną, organi...

Geneza i podstawy prawne regulacji układowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Geneza i podstawy prawne regulacji układowej Pojawiły się na początku XIX wieku jako specyficzne źródła prawa pracy. Najczęściej dotyczyły spraw płacowych. W ówczesnych warunkach układ zbiorowy był porozumieniem pracowników i pracodawców, które miało zapobiec wybuchowi konfliktu czy go też zakończy...

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji Zobowiązanie Polski do uregulowania w prawie wewnętrznym prawa pracowników do informacji i konsultacji wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Sejm prowadził prace nad rządowym projektem ustawy o informowaniu i przeprowadzani...

Inne świadczenia związane z pracą - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Inne świadczenia związane z pracą ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZE (kompensacyjne)- świadczenia podmiotu zatrudniającego z tytułu zwrotu wydatków, jakie poniósł pracownik w związku z pracą w interesie podmiotu zatrudniającego np. zwrot wydatków poniesionych w związku z

Katalog obowiązków pracodawcy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

Katalog obowiązków pracodawcy O obowiązkach pracodawcy stanowi przede wszystkim art. 94 k.p. Jest to katalog otwarty. Najważniejsze obowiązki każdego pracodawcy, wcho­dzące do treści stosunku pracy to: dopuszczenie pracownika do wykonywania umówionej pracy (art. 22 § 1 k.p.) - czyli obowiązek do za...

Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy Stosunek pracy może ustać przez: rozwiązanie (czyli z woli stron bądź jednej strony w następstwie dokonania przez nie odpowiedniej czynności prawnej) wygaśnięcie (z mocy samego prawa, niezależnie od woli stron) Rozwiązanie umownego stosunk...

Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy Między prawem cywilnym a prawem pracy istnieje wiele związków. Są to związki genetyczne- gdyż prawo stosunku pracy wyrosło z prawa cywilnego (np. konstrukcje prawa pracy powielają niektóre konstrukcje prawa cywilnego). Są to też związki normatywne wyrażające s...

Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy KP uchwalono 26.06.1974 r. Wszedł w życie 1.01.1975 r. Stanowi usystematyzowany, kompleksowy zbiór norm prawnych, dotyczących wszystkich stosunków pracy i prawie wszystkich zagadnień należących do przedmiotu prawa pracy. Właśnie dzięki temu zawdzięcz...

Kompetencje związków zawodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Kompetencje związków Na podkreślenie zasługują te, które przysługują wyłącznie ogólnokrajowym organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji Społeczno - Gospodarczej. Są to: prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych - art. 19 prawo wy...