Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka

note /search

Rodki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Środki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników Takie rozwiązanie stos. pracy stanowi przesłankę do nabycia przez zwolnionego pracownika uprawnień określonych w omawianej ustawie, a także podstawę pewnych preferencji na gruncie przepisów niektórych innych ust...

Świadectwo pracy - treść, zasady wydawania i prostowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

Świadectwo pracy - treść, zasady wydawania i prostowania Z mocy art. 97 § l k.p. każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić i dostarczyć pracownikowi świadectwo w sytuacji, gdy ustanie między nimi stosunek pracy. Nie są świadectwami pracy z...

Administracyjne stosunki prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Administracyjne stosunki prawa pracy Wszystkim kryteriom stosunku pracy, określonym w art.22 k.p., odpowiadają stosunki prawne, w jakich pozostają ze swymi formacjami bądź urzędami żołnierze zawodowi, policjanci oraz funkcjonariusze

Agencje zatrudnienia - omówienie - Pośrednictwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Agencje zatrudnienia Są to podmioty, które prowadzą na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia działalność gosp. polegającą na świadczeniu usług w zakresie: pośrednictwa pracy (agencje pośrednictwa pracy), doradztwa personalnego (agencje doradztwa personalnego), pośrednictwa zawodowego (agencje...

Akty wewnątrzzakładowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

Akty wewnątrzzakładowe Pojęcie Akt jednostronny stanowiony przez pracodawcę dla społeczności pracowniczej Zakładowe prawo pracy to obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe pracy, a także oparte na ustawie inne porozumienia zbiorowe takie jak regulaminy pracy i statuty ,określające prawa i obowi...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1253

Bezpieczeństwo i higiena pracy Uregulowane jest w : Konstytucji Art. 15 k.p. „ pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. dział X k.p. ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ( rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy Mi...

Charakter prawny i treść regulaminu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 672

Charakter prawny regulaminu pracy Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (ewentualnie z międzyzakładową organizacją związkową jeśli jest objęty jej zakresem działania- art.34 ustawy o związkach za...

Charakter prawny stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330

Charakter prawny stosunku pracy Stosunek pracy to stosunek zobowiązaniowy ( wywodzi się z prawa cywilnego z prawa zobowiązań): - stosunek o charakterze majątkowym ( przedmiotem są dobra o charakterze majątkowym), - st. wzajemny, - st. d...

Czas pracy - pojęcie, wymiar czasu pracy i czasu odpoczynku- omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 903

Czas pracy - pojęcie, wymiar czasu pracy i czasu odpoczynku Prawne pojęcie czasu pracy Zgodnie z art. 128 § 1 k.p. czasem pracy jest czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Chodzi o rzeczywistą gotowości do wy...

Dyferencjacja prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1365

Dyferencjacja prawa pracy Oznacza zróżnicowanie regulacji prawnej stosunków społecznych będących przedmiotem prawa pracy. Jest przeciwieństwem uniformizmu (jednolitości) występującej w innych gałęziach prawa. W takim nasileniu występuje tylko w prawie pracy. Polega na uregulowaniu tej samej sprawy...