Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka - strona 4

Pojęcie zasad prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Pojęcie zasad prawa pracy Nauka prawa używa pojęcia „zasady prawa” w różnych znaczeniach. Wyróżnia zasady w znaczeniu: normatywnym (zasady-normy), postulatywnym ( postulaty systemu lub gałęzi prawa), opisowym. Zasady prawa w znaczeniu normatywnym są to obowiązujące normy prawne wyrażone w jedny...

Porozumienia społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Porozumienia społeczne W 1980r zawarto trójporozumienie ( Gdańsk. Szczecin, Jastrzębie Śląskie) między komisjami rządowymi a międzyzakładowymi komitetami strajkującymi. 1989r podpisano porozumienia okrągłego stołu. Zapoczątkowały fazę zmian politycznych. Wprowadziły pluralizm. Zaczęto przechodzić ...

Praca jako przedmiot regulacji prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Praca jako przedmiot regulacji prawnej Istotą odpowiedzi jest określenie terminu praca. Jest to określenie wieloznaczne, jednak z punktu widzenia teorii prawa pracy w grę wchodzą następujące elementy, składające się na prawne pojęcie pracy: ...

Pracownicze związki zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Pracownicze związki zawodowe Rys historyczny polski W odrodzonej Polsce prawo zrzeszania się w związki zawodowe gwarantowały pracownikom obydwie konstytucje - marcowa z 1921r. i kwietniowa z 1935r. Międzywojenny polski ruch związkowy charakteryzował się pluralizmem i silnym powiązaniem z partiami p...

Prawo pracy jako gałąź prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

Prawo pracy jako gałąź prawa Kryterium metody regulacji: - cywilnoprawna (charakterystyczna dla prawa prywatnego), - administracyjnoprawna (dla prawa publicznego). Prawo pracy stanowi odrębną gałąź prawa. Nazwą tą określa się w prawoznawstwie ogół norm wyodrębnionych z całości systemu prawa prze...

Prawo pracy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Prawo pracy Unii Europejskiej Europejskie prawo pracy stanowi wyodrębnioną według kryterium przedmiotowego (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy) część (gałąź) prawa Unii Europejskiej. Normy tego prawa zawarte są w aktach prawa...

Prawo pracy w Radzie Europy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Prawo pracy w Radzie Europy - W 1991r. Polska przystąpiła do Rady Europy - akty uchwalone przez Radę Europy mają charakter regionalny. Najważniejsza z nich to Europejska Karta Społeczna (EKS) sporządzona w Turynie18.10.1961r. z...

Specyficzne źródła prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3157

Specyficzne źródła prawa pracy Występują wyłącznie w pr. pracy. Mowa jest tu głównie o postanowieniach ze względu na ich zbliżony do umowy tryb ich stanowienia. Zaliczamy tu konstrukcje takie jak: układy zbiorowe pracy ( zakładowe i ponadzakładowe) inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie a...

Stosunek pracy z mianowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Stosunek pracy z mianowania nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art.76 k.p.) Istotne cechy mianowania: stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w nominacji, a jeśli terminu nie określono- z dniem doręczenia osobie mianowanej tego aktu; ...

Stosunek pracy z powołania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Stosunek pracy z powołania nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach ( art. 68 § 1 k.p.) Art. 68 k.p. nie ograniczył stosowania powołania tylko do państwowych jednostek organizacyjnych, więc może ono dotyczyć także stanowisk kierowniczych ...