Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

note /search

Alkany - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1533

ALKANY glowodory, czyli po czenia zawieraj ce wy cznie atomy w gla i wodoru (C nHm) uwa ane si za zwi zki macierzyste substancji organicznych, tzn. e mo na z nich wyprowadzi wszystkie inne zwi zki organiczne, które mog by traktowane jako pochodn...

Alkeny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1344

ALKENY Węglowodory o wzorze sumarycznym CnH2n mogą być alkenami, jeŜeli zawierają jedno podwójne wiązanie C=C lub cykloalkanami. Alkeny zaliczane są do węglowodorów nienasyconych, zaś cykloalka...

Alkohole i etery - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

ALKOHOLE I ETERY ALKOHOLE Alkoholami nazywane są związki organiczne zawierające grupę hydroksylową – -OH – związaną z nasyconym atomem węgla, tzn. z atomem węgla o hybrydyzacji sp3. Związki zawierające grupę -OH związaną z atomem C o hybrydyzacji sp2 nazywają się enolami, a w szczególnym prz...

Amidy i nitryle - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1547

AMIDY Aleksander Kołodziejczyk listopad 2006 Amidami nazywane są pochodne kwasów, w których grupa hydroksylowa jest zastąpiona funkcją -NR2, przy czym R moŜe być atomem wodoru, alkilem lub arylem. Monoacylowe pochodne amoniaku, a w...

Aminokwasy i peptydy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1617

AMINOKWASY i PEPTYDY Aleksander Kołodziejczyk grudzień 2006 AMINOKWASY Jak wynika z nazwy, aminokwasy są związkami organicznymi zawierającymi przynajmniej jedną funkcję aminową i jedną karboksylową. NaleŜą do najwaŜniejszych związków organicznych z uwagi na rolę, jaka pełnią w funkcjonowaniu ...

Aminy - Metyloamina

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1512

AMINY Aleksander Kołodziejczy Listopad 2006. Aminy są to organiczne pochodne amoniaku, w którym jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych resztami organicznymi. .. N H H .. N R H .. N H R R' amoniak H R''' N+ .. N H R R' R R' R'' - X R'' aminy 1o aminy 2o...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1841

W Ę G L O W O D O R Y A R O M A T Y C Z N E - ARENY BENZEN Benzen został odkryty przez Faradaya w 1825 r. w oleistej pozostałości w londyńskich, ulicznych lampach oświetlanych gazem. Michał Faraday (1791-1867); ur. W Newington Butts, Surrey, Wielka Brytania, dyrektor laboratoriu w Royal Instit...

Bezwodniki i halogenki kwasowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1939

BEZWODNIKI I HALOGENKI KWASOWE Aleksander Kołodziejczyk 2006.10. Halogenki kwasowe są pochodnymi kwasów karboksylowych, w których funkcja hydroksylowa została zastąpiona przez halogen. O R X : F; Cl; Br; I C X Występowanie Halogenki kwasowe są bardzo reaktywnymi związkami. Nie występują...

Cukry i sacharydy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 2597

S A C H A R Y D Y (CUKRY) Aleksander Kołodziejczyk styczeń 2007 Cukrami (sacharydami) nazywane są polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony oraz niektóre ich pochodne. Związkami o najmniejszej masie cząsteczkowej, które spełniają tę definicję to aldehyd glicerynowy i dihydroksyaceton. O C H...

Eliminacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1113

REAKCJE ELIMINACJI Związki organiczne zawierające dobrą grupę odchodzącą mogą ulegać reakcji eliminacji w wyniku czego powstają alkeny: BR-CH2-CH2-X → R-CH=CH2 + BX Grupami odchodzącymi są te same jony lub cząsteczki, które zostały omówione w ...