Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk - strona 2

Estry kwasów karboksylowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH Aleksander Kołodziejczyk 2006.10. Estrami nazywają się pochodne kwasów, w których atom wodoru grupy hydroksylowej jest zastąpiony resztą organiczną – grupą alkilową lub arylową. MoŜna je uwaŜać za produkt...

Fenole - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

FENOLE Aleksander Kołodziejczyk grudzień 2006 Fenolami nazywane są areny zawierające grupę hydroksylową -OH związaną bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym. Podobnie jak w enolach atom tlenu grupy hydroksylowej przyłączony jest n...

Heterocykliczne związki aromatyczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

HETEROCYKLICZNE ZWIĄZKI AROMATYCZNE Aleksander Kołodziejczyk styczeń 2007 Cykliczne związki zawierające heteroatom (tzn. atom inny niŜ atom węgla, najczęściej N, O lub S) oraz odpowiednią liczbę podwójnych wiązań, tak Ŝeby razem z wolną parą heteroatomu spełniać regułę Hückla wykazują właściw...

Hydroksykwasy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

HYDROKSYKWASY i HALOGENOKWASY Aleksander Kołodziejczyk grudzień 2006 Hydroksykwasy są to związki organiczne, których cząsteczki zawierają zarówno grupę karboksylową, jak i hydroksylową. Wzajemne ułoŜenie tych grup moŜe być 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, itd., mówimy wówczas odpowiednio o α-, β -, γ-, δ-...

Kwasy karboksylowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

KWASY KARBOKSYLOWE Aleksander Kołodziejczyk 2006.10. Charakterystyczną grupą funkcyjną kwasów karboksylowych jest grupa karboksylowa: COOH, dzięki której związki te wykazują właściwości kwasowe. Budowa grupy karboksylowej Atom węgl...

Chemia organiczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

-1- Energia jonizacji – jest to najmniejsza energia potrzebna do oderwania jednego elektronu od atomu lub cząsteczki. Powinowactwo elektronowe – energia wydzielana w wyniku pobrania elektronu podczas tworzenia jonu ujemnego. Elektroujemność...

Reaktywność arenów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

REAKTYNOŚĆ AROMATÓW Aleksander Kołodziejczyk listopad 2006 1. Substytucja elektrofilowa SE Charakterystyczną reakcją związków aromatycznych jest substytucja elektrofilowa (SE), zwana równieŜ reakcją aromatycznej substytucji elektr...

Substytucja nukleofilowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 756

REAKCJE SUBSTYTUCJI W reakcji metanu z chlorem w obecno ci wiat a lub w podwy szonej temperaturze tworz si produkty, w których atom (atomy) wodoru zostaj zast pione przez atom (atomy) chloru. Powstaj chloroalkany i wydziela si przy tym chlorowodór: Cl2/hν lub ∆ CH4 nadmiar CH3Cl + CH2Cl2 + C...

Związki karbonylowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

ZWIĄZKI KARBONYLOWE 2007. 08. Aleksander Kołodziejczyk Grupa karbonylowa -C=O występuje w wielu związkach organicznych, ale tylko aldehydy i ketony nazywane są związkami karbonylowymi. W jedynie nich karbonylowy atom węgla jest zwi...

Alkadieny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

ALKADIENY Alkadieny zawierają dwa podwójne wiązania C=C. Ze względu na wzajemne usytuowanie tych wiązań w cząsteczce wyróŜnia się alkadieny skumulowane (alleny), sprzęŜone i izolowane: sp C C alleny skumulowane C=C C sp2 sp2 sp2 C C s...