Technika bardzo wysokich częstotliwości

note /search

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2513

      Technika Bardzo Wielkich  Cz stotliwo ci     2       1.  Wprowadzenie. Przegl d zastosowa  techniki b.w.cz.    2.  ródła mocy b.w.cz.    3.  Anteny i układy antenowe b.w.cz.    4.  Linie transmisyjne i falowody    5.  Opis obwodowy układów b.w.cz.. Wykres Smitha. Dopasowanie impedancji. Par...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

                            ródła mocy b.w.cz.                                TECHNIKA B.W.CZ, 2009      2  MIKROFALOWE LAMPY PRÓ NIOWE      Klistron dwuwn kowy jako wzmacniacz mocy            Uproszczony schemat klistronu dwuwn kowego  ...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

                          Anteny b.w.cz.                          TECHNIKA B.W.CZ, 2009       2    Dowolna antena mo e by  reprezentowana zespolon  impedancj . Impedancj  t  okre laj  wyniki  b d  symulacji EM b d  pomiarów reflektancji wektorowym analizatorem obwodów VNA    TECHNIKA B.W.CZ, 2009...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1645

              Linie transmisyjne i falowody                          TECHNIKA B.W.CZ, 2009    2  LINIE TRANSMISYJNE I FALOWODY    a-  Linia współosiowa (koncentryk). Coaxial line  b-  Symetryczna skr tka dwuprzewodowa.  Balanced two-wire pair.  c-  Przewód nad ziemi .  d-  Symetryczna Linia Pasko...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

  1                          Opis obwodowy, wykres Smitha,  dopasowanie impedancji, parametry S                              2    Równania linii długiej – przyp.                TECHNIKA B.W.CZ, 2009   -   3  J C j G z I J L j R z V ) ( / ) ( / ω ω + − = ∂ ∂ + − = ∂ ∂     ) ( e V e V Y e I e I I e...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Transformatory  λ/4 i o zbie nym przej ciu– dopasowuj ce:  •  dwie linie transmisyjne o ró nych impedancjach charakterystycznych  •  falowód metalowy pusty i wypełniony jednorodny...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

  1                          2  Zwieracze regulowane w technice falowodu prostok tnego                             3        Falowodowe obci enia dopasowane                Obci enia  dopasowane  ze  (a)  stratnym  klinem  i (b) zw aj c  si  płytk...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

                        Zastosowania sprz gaczy w przeł cznikach i regulatorach mocy, cyfrowych  przesuwnikach fazy  i wielowrotowych dzielnikach/sumatorach mocy                              2  Przeł czniki z cyrkulatorem ferrytowym jako elementem kierunkowym        TECHNIKA B.W.CZ, 2009      3  ...

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

                      Rezonatory i filtry mikrofalowe                                  2  A. Wn ki rezonansowe      Rozkłady pola elektrycznego w cylindrycznej wn ce rezonansowej z rodzajem pola (a) TE211 i (b) TE212.  i – pobudzenie rezonuj cych rodzajów pola niewielk  

Technika bardzo wielkich częstotliwości - 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technika bardzo wysokich częstotliwości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

                        Wzmacniacze i oscylatory tranzystorowe                                    2    Schematy blokowe wzmacniacza i oscylatora pomocne w projektowaniu  Warunki jakie nale y spełni   projektuj c:   (a) wzmacniacz o najwi kszym  wzmocnieniu mocy zwanym M.A.G.  * ' 22 * ' 11 S S L ...