Technika bardzo wielkich częstotliwości - 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 7 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 7 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 7 - strona 3

Fragment notatki:


  1                          2  Zwieracze regulowane w technice falowodu prostok tnego                             3        Falowodowe obci enia dopasowane                Obci enia  dopasowane  ze  (a)  stratnym  klinem  i (b) zw aj c  si  płytk  rezystywn .   WFS  40 dB    TECHNIKA B.W.CZ, 2009    4    Obci enia dopasowane w technice linii współosiowej i mikropaskowej    5  Elementy LC o parametrach skupionych i rozło onych      Planarne indukcyjno ci  skupione: (a) krótki  odcinek linii transmisyjnej  o du ej impedancji  charakterystycznej Zo jako  element indukcyjny, (b)  obwód zast pczy krótkiego  odcinka linii transmisyjnej,  (c) planarna p tla  indukcyjna, (d) planarna  indukcyjno  spiralna, (e)  obwód zast pczy planarnej  indukcyjno ci spiralnej  TECHNIKA B.W.CZ, 2009        6                        Pojemno ci skupione: (a) kondensator MIM  ( Metal Isolator Metal ) realizowany w technice  MMIC , (b) planarny kondensator palczasty, (c)  w ska przerwa w metalowym pasku linii  mikropaskowej, (d) kondensator typu „chip”  TECHNIKA B.W.CZ, 2009      7    Szeregowe elementy reaktancyjne realizowane w technice linii szczelinowej i falowodu koplanarnego:   (a) obwody zast pcze, (b) realizacje w technice linii szczelinowej, (c) realizacje w technice falowodu  koplanarnego, (d) realizacje mieszane w technice falowodu koplanarnego i linii szczelinowej    8              Równoległe  elementy  reaktancyjne  realizowane   w  technice  falowodu  koplanarnego:  (a)  obwody  zast pcze,  (b)  realizacje  w  technice  falowodu  koplanarnego,  TECHNIKA B.W.CZ, 2009    9                  Metalowe przesłony „indukcyjna” i „pojemno ciowa” w metalowym falowodzie prostok tnym:   (a) struktura przesłony, (b) rozkład pola magnetycznego lub elektrycznego w otoczeniu przesłony,  (c) obwód zast pczy  TECHNIKA B.W.CZ, 2009    10  Regulowane tłumiki i przesuwniki fazy                    A(dB) = -20log (sin2 Θ)        TECHNIKA B.W.CZ, 2009      Konstrukcja precyzyjnego tłumika obrotowego   Dielektryczny chor giewkowy przesuwnik fazy. Fazowe opó nienie zwi ksza si  wraz z  przesuwaniem chor giewki w kierunku do  rodka falowodu    11  Falowodowe 3-wrotowe rozgał zienia T   

(…)


24
MIKON-2000*)
Wielosekcyjne dzielniki mocy o równym podziale w technice linii sprz
onych
Layout dzielnika dwusekcyjnego oraz symulowane i
zmierzone jego parametry S. εr = 3.05,
H = 60 mils
0
0
21
11
-10
-10
32
-20
-20
dB
S 22
-30
-30
-40
-40
-50
-50
0
*)
S22
1
2
K. Sachse et al., Novel, Multilayer Coupled-Line Structures ...
3
0
1
GHz
2
3
25
Diagram wielowrotowego
dzielnika/ sumatora mocy…
… mi dzypalczaste zwane sprz gaczami Lange od nazwiska twórcy
38
COST 260*
a)
b)
Layout (a) i fotografia (b) trójpaskowego, 1-oktawowego
sprz gacza 3 dB ± 0.25 dB
*
K. Sachse et al., Microwave Circuits in Multilayer Technology...
39
-20
0
R1
dB
dB
-40
deg
D
2
-30
200
C
-10
-20
0
-50
160
120
I
-30
-60
80
40
-40
0
2
4
f
6
0
2
4
0
6
f
2
4
6
GHz
Wyniki pomiarów 3-paskowego sprz gacza 3 dB. R1 i R2 – straty powrotu…
… analizy
teoretycznej
41
Krzywe podziału mocy
42
Krzywe ró nicowego przesuni cia fazy przy pobudzeniu wrota 1
i wrota 2
43
Inny sprz gacz 3-paskowy o skompensowanych pojemno ciowo reaktancjach nieci gło ci
powstałych w miejscach poł czenia linii sprz one – sygnałowe linie 50 Ω
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
44
Charakterystyki
podziału mocy
i izolacji.
Wyniki
pomiarów
45
Straty powrotu
mierzone na
obydwu
wej ciach…
… dB /90° o trzech
sekcjach linii sprz onych. ze1 = ze1 = 1.208, ze2 = 3.412, B = 3.96, fo = 2.5 GHz
55
T - transmisja
C - sprz enie
Charakterystyki podziału mocy
56
90° ró nicowe przesuni cie fazy
57
Trój-sekcyjny
1-5
GHz
sprz gacz
3dB/90°
o
kierunkowo ci
conajmniej
30
dB,
pozyskanej dzi ki kompensacji pojemno ciowej reaktancji nieci gło ci powstaj cych w miejscach
poł czenia linii sprz onych…
… – dwóch warstw o grubo ci 0.062”
i cienkiej warstwy 0.001”. Widoczne s paski tworz ce trzy sekcje linii sprz onych, wytrawione
technologi fotolitografii dwustronnej
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
80
Wyniki pomiarów. Sprz
enie i transmisja, izolacja oraz straty powrotu we
wrotach wej ciowych i sprz
onych
81
0
-1
-2
dB
-3
-4
-5
-6
0
Sprz
0.5
1
1.5
enia we wrotach sprz
2
2.5
3
Frequency (GHz)
3.5
4
4.5
5
onych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz