Technika bardzo wielkich częstotliwości - 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 9 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 9 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 9 - strona 3

Fragment notatki:


                      Rezonatory i filtry mikrofalowe                                  2  A. Wn ki rezonansowe      Rozkłady pola elektrycznego w cylindrycznej wn ce rezonansowej z rodzajem pola (a) TE211 i (b) TE212.  i – pobudzenie rezonuj cych rodzajów pola niewielk  apertur  usytuowan  asymetrycznie w denku wn ki   TECHNIKA B.W.CZ, 2009    i  i  (a)  (b)    3    Cz  urojona  impedancji wej ciowej  wn ki cylindrycznej   (2a = 34.4 mm, b =  42.2 mm,   εr = 1.0006,   σAg = 6.2⋅107 Ω-1m -1).  Odpowied  w  dziedzinie  cz stotliwo ci wn ki  pobudzonej apertur   asymetrycznie  usytuowan  w denku  wn ki.      4    B. Rezonatory dielektryczne    5                  Sprz enie  rezonatora  dielektrycznego  z  rodzajem  pola  TE01δ.  Sprz enie  (a)  z    falowodem  i  (b)  z  lini   mikropaskow              TECHNIKA B.W.CZ, 2009    6          Podstawowe parametry niskostratnej ceramiki wysokiej jako ci      TECHNIKA B.W.CZ, 2009        7        Dobro  Qo wn k  rezonatorowych  prostopadło- ciennych,  cylindrycznych  oraz rezonatora  mikropaskowego  i rezonatora  dielektrycznego    8      Oscylator z diod  Gunna  stabilizowany rezonatorem  dielektrycznym    9                  Oscylator z  diod  IMPATT  stabilizowany  rezonatorem  dielektrycznym          TECHNIKA B.W.CZ, 2009      10      Schemat ideowy oscylatora diodowego z ujemn  rezystancj , w którym rezonator dielektryczny  modelowany szeregowym obwodem rezonansowym szeregowo poł czony jest szeregowo z  rezystancj  ujemn  diody i rezystancj  obci enia    11        Rezonator YIG sprz ony transmisyjnie z torem. Uzwojenia 1 i 2 usytuowane s  wzajemnie prostopadle.  Sprz enie  mi dzy  wej ciem  i  wyj ciem  zachodzi  jedynie  w  obecno ci  rezonatora  w  postaci  kulki  monokryształu YIG o małej  rednicy umieszczonej w stałym polu magnetycznym o indukcji B i w pobli u  cz stotliwo ci rezonansowej. Cz stotliwo  ta jest wprost proporcjonalna do pola B i mo e by  liniowo  zmieniana wraz z pr dem uzwojenia elektromagnesu.  C. Rezonator YIG    12  D. Rodzaje sprz e  rezonatora z torem    Schemat ideowy rezonatora sprz onego odbiciowo z torem  a)    13    Krzywe (okr gi) reflektancji w zale no ci od współczynnika sprz enia 

(…)

… do radaru
na pasmo L. Proces
od
sformułowania
zało e
do
filtru
technicznych
zaprojektowania
wykonywanego
technik
frezowaniaa
trwał ok. 3 miesi ce
56
E6. Filtry z rezonatorami p tlowymi
Filtr 6-go rz du z rezonatorami p tlowymi bezpo rednio sprz onymi.
Charakterystyki cz stotliwo ciowe i fotografia wykonanego filtru
57
Filtr z rezonatorami
p tlowymi sprz onymi
skro nie
58
Jego schemat obwodowy
59
Rozkłady g…
… on
PTFE (RO3010) board. An eight poles
selective filter with a single pair of
attenuation poles was used.
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
63
Wyniki pomiarów
64
E7. Filtry w technologii HTS (High Temperature Semiconductor). A Novel Compact
Eight-Pole HTS Bandpass Filter Employing CPW Quarter-Wavelength Symmetric
Diverging Resonators
Filtr o charakterystyce równomiernie falistej Czebyszewa 8-go rz du w technologii…
… ci
47
Tłumienie
zmierzone w
szerokim
zakresie
cz stotliwo ci
48
Broad Band Filter for UWB Communications – Szerokopasmowy filtr PP w strukturze schodkowej i
technice SSLP dla zastosowa w telekomunikacji ultraszerokopasmowej
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
49
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
50
Wyniki analizy e.m. Rozkład g sto ci pr du powierzchniowego w paskach filtru i jego charakterystyki
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
51
Filtry…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz