Technika bardzo wielkich częstotliwości - 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 4 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 4 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 4 - strona 3

Fragment notatki:


              Linie transmisyjne i falowody                          TECHNIKA B.W.CZ, 2009    2  LINIE TRANSMISYJNE I FALOWODY    a-  Linia współosiowa (koncentryk). Coaxial line  b-  Symetryczna skr tka dwuprzewodowa.  Balanced two-wire pair.  c-  Przewód nad ziemi .  d-  Symetryczna Linia Paskowa (SLP). Triplate  transmission line. Strip-transmission line.  e-  Niesymetryczna Linia Paskowa (NLP).  Microstrip transmission line.  f-  Linia koplanarna. Coplanar waveguide.  g-  Ekranowana podwieszona linia mikropaskowa.  Shielded suspended microstrip transmission  line.  h-  Falowód prostok tny. Rectangular waveguide.  i-  Falowód kołowy. Circular waveguide.  j-  Linia Goubau. Dielectric waveguide or optical  fibre.    TECHNIKA B.W.CZ, 2009      3  LINIE TRANSMISYJNE I FALOWODY    W  linii  transmisyjnej/falowodzie  energia  –  czy  te   informacja  –  rozchodzi   si   mo e  w  postaci  niesko czonej  liczby  konfiguracji  pola  e.m.,  tzw.  rodzajów pola, albo wprost modów. Mody te sa całkowicie scharakteryzowane/opisane warunkami brzegowymi dla pola w linii jednorodnej wzdłu   kierunku rozchodzenia si  fali (linii niesko czenie długiej). Mówimy o rozwi zaniu zagadnienia dwuwymiarowego (2D).    Na  ogół  pracujemy  tylko  z  modem  podstawowym  (przy  cz stotliwo ci  pracy).  Rzadko  w  pa mie  pracy  wzbudzamy  który   wy szy  mod  lub  te   pracujemy w warunkach wyst powania wielu modów jednocze nie.    Wszelkie  nieci gło ci  w  linii/  falowodzie  s   powodem  zaburzenia  struktury  pola.  Pole  to  w  obszarze  wyst powania  nieci gło ci  mo e  by   reprezentowane  przez  wy sze  mody,  które  jednak  szybko  s   wytłumiane  przez  lini /falowód,  powoduj c  e  pole  znów  staje  si   jednorodne,  jednomodowe.  Nieci gło ci  te  reprezentowane  s   na  ogół  przez  zło one  schematy  zast pcze,  najcz ciej  w  postaci  poł czonych  indukcyjno ci  i  pojemno ci i ustalonych płaszczyzn odniesienia.    Mo na  mówi  o nast puj cych rodzajach/modach pola w liniach i falowodach, ogólnie w prowadnicach falowych:  •   TEM,  który  mo e  si   wzbudzi   jedynie,  je li  linia  jest  wypełniona  jednorodnym  o rodkiem,  zło ona  jest  co  najmniej  z  dwóch  przewodów  (własno ci: tylko składowe poprzeczne pola E i H; składowe te mo na okre li  ze statyki, równa  Dirichleta dla potencjału elektrostatycznego).  Niejednorodny  o rodek  dielektryczny  w  2-przewodowej  linii  (oczywi cie  tak e  w  wieloprzewodowej)  jest  powodem  pojawienia  si   równie  

(…)

…. Ostatecznie, bezpiecznie mo na przesyła moc 1 GW ze sprawno ci
80% na wymagan odległo 5 000 km falowodem o rednicy D = 2a = 3.6 m. Problem odpowiednich
pułapek wielu ró nych falowodowych modów!!
13
Linie transmisyjne TEM
Parametry jednostkowe dla najprostszych geometrii linii
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
14
Obliczenie impedancji charakterystycznej (-ch) linii o zadanych wymiarach
geometrycznych
okre la si
cz sto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz