Technika bardzo wielkich częstotliwości - 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 3 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 3 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 3 - strona 3

Fragment notatki:


                          Anteny b.w.cz.                          TECHNIKA B.W.CZ, 2009       2    Dowolna antena mo e by  reprezentowana zespolon  impedancj . Impedancj  t  okre laj  wyniki  b d  symulacji EM b d  pomiarów reflektancji wektorowym analizatorem obwodów VNA    TECHNIKA B.W.CZ, 2009    3      Tzw. ro ek antenowy o zysku około 16 dB. Anten  t  cz sto stosuje si  jako wzorcow    w pomiarach innych anten    TECHNIKA B.W.CZ, 2009     4    Wyniki pomiarów anteny mikropaskowej wektorowym analizatorem obwodów   i jej model impedancyjny          TECHNIKA B.W.CZ, 2009    5       TECHNIKA B.W.CZ, 2009    Anten  t  opisuje reflektancja S11  w zale no ci od cz stotliwo ci  zmierzona wektorowym  analizatorem obwodów, zapisana  w odr bnym pliku typu *.dat,  odczytywanym nast pnie przez  program SERENADE SV 8.5  firmy Ansoft do analizy i  projektowania układów b.w.cz.    6      TECHNIKA B.W.CZ, 2009       7       TECHNIKA B.W.CZ, 2009    8    Schemat ideowy analizowanego w Serenadzie obwodu z anten  mikropaskow     9    Charakterystyka promieniowania układu antenowego o przeł czanych elektronicznie czterech wi zkach.   Wi zka 1R. Wyniki pomiarów w porównaniu z wynikami symulacji EM. Kierunkowo  około 13 dB.  TECHNIKA B.W.CZ, 2009    10    Charakterystyka promieniowania układu antenowego o przeł czanych elektronicznie czterech wi zkach.   Wi zka 2R.     TECHNIKA B.W.CZ, 2009    11        Szczelinowe anteny falowodowe. S  to anteny o wielu elementach promieniuj cych,   umo liwiaj ce skanowanie przestrzenne wi zki promieniowania       Skanowanie pozyskane dzi ki wielostanowym  przesuwnikom fazy    13    Skanowanie pozyskane poprzez zmian  cz stotliwo ci   sygnału sonduj cego    Antena mikropaskowa dopasowana do impedancji 50  Ω dzi ki ‘wn kowemu’ sprz gni ciu  promiennika z lini     15            Promiennik antenowy sprz ony elektromagnetycznie z lini  mikropaskow    poprzez szczelin  w ekranie    TECHNIKA B.W.CZ, 2009    16      Fotografia 24-elementowej anteny w układzie 8x3 podczas pomiarów w komorze bezodbiciowej     17          Fotografia sieci zasilania układu antenowego 8x3        TECHNIKA B.W.CZ, 2009    18   

(…)


towarzysz cztery
ró nie odchylone w przestrzeni wi zki charakterystyki promieniowania pobudzanego układu
antenowego. Na nast pnym slajdzie pokazany jest schemat takiego układu antenowego i
zamieszczona jest tabela ukazuj ca opó nienia fazowe na poszczególnych wrotach wyj ciowych.
26
Inputs
Patch Antenna Array
Phase Shifter
Outputs
Port 1
45°
Port 2
Beam 3 direction +50°
when Port 3 is fed with
signal
Beam…
…°

-225°
-90°
+135°
°
Input Port 3
-90°
-225°

-135°
-135°
°
Input Port 4
-180°
-135°
-90°
-45°
+45°
°
4 x 4 Butler Matrix layout and Phase Delay at Output with respects to Input. Table shows Theoretical
Results of Phase Delay at Outputs
*) T. ak, K. Sachse, An Integrated Butler Matrix In Multi-Layer Technology…
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
27
Antena o przeł czanych
elektronicznie czterech
wi zkach z macierz Butlera
jako sieci formowania
wi zek. W macierzy tej
centralnie poło one,
tandemowo poł czone dwa
sprz gacze 3 dB/90° wraz z
dodatkowymi liniami
odniesienia pełni podwójn
rol zarówno ‘dobrego’ układu
krzy uj cych si linii, jak i
szerokopasmowych
przesuwników fazy 45°
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
28
Fotografia dwustronnie drukowanego cienkiego laminatu,
na którym wykonana została macierz Butlera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz