Technika bardzo wielkich częstotliwości - 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 5 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 5 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 5 - strona 3

Fragment notatki:


  1                          Opis obwodowy, wykres Smitha,  dopasowanie impedancji, parametry S                              2    Równania linii długiej – przyp.                TECHNIKA B.W.CZ, 2009   -   3  J C j G z I J L j R z V ) ( / ) ( / ω ω + − = ∂ ∂ + − = ∂ ∂     ) ( e V e V Y e I e I I e V e V V z z c z z z z − − + = − − + = − + + = − − − γ γ γ γ γ γ       ) ( ) ( ) )( ( 2 2 L j R C j G C j G L j R Yc ω ω ω ω γ + + = + + =         TECHNIKA B.W.CZ, 2009    4  Dla linii bezstratnej:  L C LC j j Yc  = = = ω β γ   Dla linii o małych stratach (kiedy R

(…)


wynikaj cych z bezstratno ci układu
(unitarno ci macierzy S), a mianowicie
*
*
S 11 S 12 + S 12 S 22 = 0
otrzymuje si wówczas
Θ1 + Θ 2 π
Φ=
+
2
2
Inn
wa n

zale no ci
dla przypadku dwuwrotnika jest nast puj ca transformacja przez
dwuwrotnik opisany parametrami S współczynnika odbicia obci enia doł czonego do jego wyj cia
ΓL do współczynnika odbicia mierzonego na jego wej ciu:
S 12 S 21 ΓL
S = S 11 +
1…

16
Schemat ideowy układów ze strojnikiem zwartym i rozwartym na ko cu
17
Straty powrotu mierzone na wej ciu obydwu układów. Wyniki analizy wykonanej w Serenadzie
18
Charakterystyka współczynnika odbicia mierzonego na wej ciu układu we wrotach p1
w zakresie 5-15 GHz
19
Charakterystyka współczynnika odbicia mierzonego na wej ciu układu we wrotach p2
w zakresie 5-15 GHz
20
Transformacja impedancji układem dopasowuj cym typu Γ. ZL = 200 Ω, Zo = 50 Ω, fo 10 GHz
21
22
Współczynnik odbicia w zakresie cz stotliwo ci 0.5 - 15 GHz. Układ LC typu Γ transformuje impedancj
obci enia ZL = 200 Ω do impedancji generatora Zo = 50 Ω na zero odbi przy cz stotliwo ci fo = 10 GHz
23
Pokazana na rysunku przesłona indukcyjna w falowodzie wprowadza cz stkowe odbicie fali padaj cej. Cz
fali
przechodzi przez przesłon…

maksymalnego
wzmocnienia
mocy
M.A.G.
i
reflektancje S11 i S22 dla
samego tranzystora
ΓLM i ΓLM – współczynniki odbicia
widziane w płaszczy nie wej ciowej i
wyj ciowej tranzystora w kierunku do
ródła sygnału i obci enia zapewniaj ce
maksymalne wzmocnienie mocy przy
cz stotliwo ci 5 GHz
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
25
Schemat wzmacniacza tranzystorowego z prostymi obwodami zapewniaj cymi dopasowanie impedancyjne…
… o małych stratach (kiedy R<<ωL i G<<ωC):
γ = α m + α d + jβ
α
α
m
d
=
=
R
2Zc
G
2Y c
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
5
Współczynnik odbicia Γ
w jednoznacznej zale no ci od
impedancji obci enia ZL
R.L. = 20 log
1
Γ
Tzw. straty odbicia (return
losses)
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
6
Vmax (1 + Γ )
=
S=
Vmin (1 − Γ )
Γ(l ) = ΓL e
− j 2 βl
= ΓL e
+
− j 2Θ

+

Z in
1 V
1 V +V
V +V
1+ Γ
=
=
= +
=
+


Zo Zo I Zo I − I
V −V
1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz