Podstawy planowania przestrzennego - strona 2

Studia demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

STUDIA DEMOGRAFICZNE Definicje: Demografa – nauka zajmująca się analityczno – statystycznym opisem problematyki ludnościowej a także tworzeniem prognoz ludnościowych – nauka o ludności. Ludność - ogólna liczba ludności mieszkającej w danej jednostce osadniczej - ludność zameldowana na pobyt st...

Studia dla planowania miejscowego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

STUDIA DLA PLANOWANIA MIEJSCOWEGO Zadaniem studiów jest stwierdzenie, a następnie uwidocznienie w jak najbardziej przejrzysty sposób – aktualnego stanu w interesującym nas zakresie zagadnień. Kompleksowa analiza tego stanu i wyciągnięte z niej wnioski są punktem wyjścia dla wszystkich prac plan...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium UiKZP stanowi I etap w miejscowym planie zagospod. przestrzen. Sporządza się w celu zatwierdzenia przez gminę określonej polityki przestrzennej na tym obszarze (sporządzane jest dla każdej gminy obowiązkowo). Sporządza...

Wyłączenie a przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne- oprcowanie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Wyłączenie a przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne Wyłączenie, a przeznaczenie. Wyłączenie gruntów z produkcji - rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Wyłączenie może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na wył. Osoba ,która uzyska zgodę jest obowiązana uiści...

Znaczenie prognoz, rodzaje i scenariusze rozwojowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Znaczenie prognoz , rodzaje i scenariusze rozwojowe. Studia prospektywne , diagnoza prospektywna , przedmiot i znaczenie dla studiów. Studia prospektywne – stan planowany. – rysunek na mapie określający kierunki rozwoju: a) zaznaczone obszary które z uwagi na zasoby przyrodnicze lub kuturowe któ...

Zasady i kryteria kwalifikacji fizjograficznej terenu dla potrzeb loka...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Zasady i kryteria kwalifikacji fizjograficznej terenu dla potrzeb lokalizacji zabudowy. Zasady wyznaczenia teren. Budowlanych. 1. Czynniki fizjograficzne : + warunki glebowe - chronione grunty klasy I iII przed przejmowaniem na cele nie rolnicze i nie leśne. Jeśli obszar kl I i II jest większy o...