Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- opracowanie - strona 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- opracowanie - strona 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Studium UiKZP stanowi I etap w miejscowym planie zagospod. przestrzen. Sporządza się w
celu zatwierdzenia przez gminę określonej polityki przestrzennej na tym obszarze
(sporządzane jest dla każdej gminy obowiązkowo). Sporządzając takie opracowanie gmina
dokonuje konkretnego wyboru jednej z wielu koncepcji. Studium to wykonywane jest na
mapach syt – wys w skali 1:10000. (Art. 6 ustawa o pl. Przestrzennym). Z formalno –
prawnego punktu widzenia studium wykonuje zarząd gminy, z technicznego punktu
widzenia studium wykonuje wojewódzkie biuro planowania przestrzennego lub osoby
posiadające uprawnienia urbanistyczne. Zatwierdzany jest przez radę gminy, po
ówczesnym zaopiniowaniu przez:
-organy właściwe do uzgodnienia miejscowych planów,
zarządy gmin sąsiednich
,wojewodę, terytorialne organy wojskowe, zarząd miasta (jeśli gmina położona jest na
jego obsza-rze) Studium nie stanowi prawa obowiązującego na terenie całej gminy ale
jest tzw. aktem wewnętrznym kierownictwa. Ustalenia te wiążą pod względem prawnym
zarząd gminy lecz nie mieszkańców.
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające, w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
2) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
3) stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej
przestrzeni produkcyjnej,
4) prawa własności gruntów
5) jakości życia mieszkańców,
6) zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych.
W studium określa się, w szczególności
1) obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego,
2) lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiskowe,
3) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy,
4) obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, terenów wymagających
przekształceń lub rehabilitacji,
5) obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem, w miarę potrzeby,
obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
6) kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na których będą
stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków,
7) obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące
uwarunkowania.
W studium uwzględnia się uwarunkowania rozwoju zarówno wew. jak i zew.
Uwarunkowania wew.
I. Przyrodnicze, ekologiczne.
1. Inwentaryzacje przyrodnicze.
2. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
3. Zagrożenia środowiskowe.
II. Kulturowe i krajobrazowe
1. Zabytki lub charakterystyczne dla regionu układy urbanistyczne; rozłogi pól, parki i
struktury krajobrazowe.
2. Pojedyncze obiekty objęte ochroną.
3. Skanseny, ośrodki sztuki ludowej.
4. Strefy ochrony konserwatorskiej.
III. Dotyczące użytkowania, zagospodarowania i uzbrojenia terenu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz