Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagospodarowanie przestrzenne gminy - strona 1

Fragment notatki:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -studium powinno się opracowywac przed przystapieniem do sporządzania planu
-opracowanie i uchwalenie studium jest obowiązkowe
-studium nie jest aktem prawnym obowiązującym mieszkancow i podmioty gospodarcze
-studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego stanowiącym zbior informacji ułatwiających samorządom prowadzenie gospodarki przestrzennej
-studium jest zarysem polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniającym uwarunkowania, czyli czynniki i ograniczenia rozwoju miast
Studium pełni 3 funcje:
dokumentu określającego kierunki polityki przestrzennej
narzędzia koordynacji polityki przestrzennej
srodka promocji gminy jako miejsca lokalizacji podmiotów gospodarczych i zamieszkania ludności Zakres rzeczowy studium obejmuje : 1)uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego -dotychczasowe przeznaczenie zagospodarowania i uzbrojenia terenu
-stan ładu przestrzennego
-stan środowiska , w tym jakość zasobow wodnych, wymogi ochrony srodowiska i krajobrazu kulturowego
-stan dziedzictwa kulurowego
-warunki i jakosc zycia mieszkańców
-zagrozenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
-potrzeby i możliwości rozwoju gminy
-stan gruntów
-wystepowanie obiektow i terenow chronionych
-wystepowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
-wystepowanie udokumentowanych złóż kopalin
-wystepowanie terenów górniczych
-stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
-zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
2) warunki zagospodarowania przestrzennego jakie nalezy okreslic: -kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy i w przeznaczeniu terenów
-kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów
-obszary oraz zasady ochrony przyrody
-obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
-kierunki rozwoju systemow komunikacji i infrastruktury technicznej
-obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym
-obszary na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu na podstawie odrebnych przepisów , w tym obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości, obszary rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni powyżej 2000 oraz obszary przestrzeni publicznej,
-obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan , w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntow lesnych i rolnych na cele nieleśne i nierolne
-obszary narazone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz