Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zakres rzeczowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zakres rzeczowy - strona 1

Fragment notatki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakres rzeczowy planu obejmuje:
-wskazanie przeznaczenia terenów oraz prowadzenie lini rozgraniczających tereny o roznym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania -ustalenie zasad ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego
- ustalenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
- ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
-okreslenie wymagan wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
-ustalenie i przyjecie odpowiednich parametrow i wskaźników ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym lini zabudowy, gabarytow domów i gestosci zabudowy
-wyznaczenie granic i okreslenie sposobów zagospodarowania terenow i obiektow podlegajacych ochronie , w tym terenow górniczych, narazonych na niebezpieczeństwo powodzi, osuwanie mas ziemnych
-ustalenie szczegółowych zasad scalania i podzialu nieruchomości objetych planem
-ustalenie szczegółowych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy
-przyjecie zasad modernizacji, rozbudowy, budowy, systemow komunikacyjnych i infrastruktury technicznej
-wskazanie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu
-okreslenie stawek procentowych na podstawie których ustala się oplatę na rzecz gminy w związku ze spowodowanym ustaleniami planu wzrostem wartości nieruchomości
2) zakres nierzeczowy obejmuje okreslenie:
-granic obszarow wymagających przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomości
-granic obszarow rehabilitacji istniejących zabudowan infrastruktury technicznej -granic obszarow wymagających przekształceń i rekultywacji
-granic terenow pod zabudowe obiektow handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys -granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i służących organizacji imprez masowych -granic pomników zagłady i ich stref ochronnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz