Studia dla planowania miejscowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia dla planowania miejscowego- opracowanie  - strona 1 Studia dla planowania miejscowego- opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

STUDIA DLA PLANOWANIA MIEJSCOWEGO
Zadaniem studiów jest stwierdzenie, a następnie uwidocznienie w jak najbardziej
przejrzysty sposób – aktualnego stanu w interesującym nas zakresie zagadnień. Kompleksowa
analiza tego stanu i wyciągnięte z niej wnioski są punktem wyjścia dla wszystkich prac
planistycznych, zmierzających do przekształcenia tego stanu.
Pierwsza
czynnością
wchodząca
w
zakres
prac
przygotowawczych
nad
planem
zagospodarowania przestrzennego jest inwentaryzacja.
Inwentaryzacja polega na zebraniu
wszelkich materiałów
statystycznych, sporządzaniu pomiarów bądź opisów
naukowych, danych
dotyczących stanu istniejącego na
obszarze opracowania
Występują dwa rodzaje inwentaryzacji
- bezpośrednia -polega na bezpośrednim zbieraniu w terenie materiałów pierwotnych i
wykonaniu pomiarów
Zaletą jest aktualność zebranych materiałów – wadą natomiast duża pracochłonność.
- pośrednia - polega na wykorzystaniu istniejących materiałów statystycznych , graficznych
czy opisowych
zebranych i zestawionych dla innych celów. Metoda ta jest szybka, lecz nie zawsze da się
uzyskać potrzebne
materiały.
Dla planowania miejscowego najważniejsze są studia :
1. Fizjograficzne - głównym celem
jest stworzenie podstaw przyrodniczych dla planów ,
umożliwiające osiągnięcie prawidłowości planu z przyrodniczego punktu widzenia.
Podstawowymi kryteriami tych prawidłowości są : dążenie
do uzyskania optymalnych
warunków ekologicznych, glebowych, wodnych, rzeźby terenu, budowy geologicznej i
innych specjalistycznych.
2. Demograficzne – mogą dotyczyć generacji obecnych i generacji przyszłych (prognozy i
hipotezy ludnościowe) umożliwiają opracowanie założeń programowych do ogólnych planów
miejscowych które uwzględniają
- rozwój
stanu liczebnego ludności
- struktury społeczno zawodowe
- ruchy normalne i wędrówkowe ludności
3. Studia zagospodarowania i zainwestowania terenu
-
ma na celu
istniejącego stanu użytkowania i zabudowy terenu .
W zakres tematycznych studiów wchodzą następujące zasadnicze zagadnienia :
zobrazowanie
- podział administracyjny terenu
- struktura własnościowa
- użytkowania terenu
(tereny przemysłowe, mieszkaniowe, komunikacji i usług
administracyjnych, kulturalnych i
gospodarczych.
- uzbrojenia terenu – (sieć kanałów melioracyjnych, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja,
elektryczność, gaz, drogi i ulice)
- rozmieszczenia miejsc pracy
4. Studia zagadnień rolnych – obejmują swym składem :
- poziom i efekty produkcji rolniczej
- zatrudnienie i nośność rolnicza
- drogi transportu rolnego
- obsługa techniczna rolnictwa
5. Studia zagrożenia i ochrony środowiska – dotyczy :
- atmosfery, gleby, wody, lasów, rezerwatów, parków
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz