Wykład - System prawny planowania przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System prawny planowania przestrzennego - strona 1 Wykład - System prawny planowania przestrzennego - strona 2 Wykład - System prawny planowania przestrzennego - strona 3

Fragment notatki:

Wykład IX
4.06.2013
Temat: System prawny planowania przestrzennego
1. Standardy prawne planowania przestrzennego w demokratycznym paostwie prawnym

Ochronie prawnej podlega istniejące zagospodarowanie terenu, nowe zagospodarowanie wymaga w
zasadzie zgody władz publicznych

Władztwo planistyczne oznaczające prawo do określania struktury urbanistycznej jednostki
osadniczej oraz kierowanie procesami budowlanymi na jej terenie należy do właściwości gminy gmina może określid wszystko jak najbardziej szczegółowo, ma największą wiedzę na temat budowy
w danym miejscu - warunki zabudowy daje gmina, pozwolenie na budowę starosta, w przypadku
autostrad pozwolenie na budowę wydaje wojewoda

Rozbudowa infrastruktury, uzbrojenie terenu jest obowiązkiem publicznym. Infrastruktura jest
zbudowana przed udzieleniem zgody budowlanej - tego obowiązku nie powinno się przerzucid na
inwestora, nie wolno określad w MPZP terenów na których niema infrastruktury

Uznaniowośd podmiotu publicznego i jego planów nie jest absolutna; godzenie różnych interesów,
partycypacja społeczna, kontrola nadzorcza i sądowa

Istotą kontroli procesów zagospodarowania przestrzennego jest określenie warunków zabudowy
terenu; możliwe są odstępstwa od warunków zabudowy określonych w planach a także budowanie
bez planu
- jako wyjątki w regulacji podaje się dwa obszary, np. rozproszone elementy budownictwa tradycyjnego
oraz budowanie na dużych działkach, gdzie wybudowanie budowli nie wpływa na krajobraz dookoła
2. Niedostatki polskiego systemu prawnego planowania przestrzennego

Kwestia interpretacji prawa własności na gruncie planowania przestrzennego - prawo do zabudowy
przez właściciela każdej nieruchomości/działki

Studia uwarunkowao i kierunków... nie w pełni determinują realną politykę przestrzenną gmin - brak
bilansowani potrzeb i nakładów na infrastrukturę, decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania planu miejscowego - studium jest świadomie ogólnikowe, żeby nie wiązad sobie
rąk, ogólnikowośd zapisów daje więcej możliwości, np. w studium można wyłączyd niektóre tereny
spod możliwości zabudowy, jednak władza nie chce się narażad niektórym właścicielom w gminie,
studium nie rodzi żadnych realnych skutków finansowych

Nie precyzuje się w planach miejscowych kosztów realizacji uzbrojenia terenów, nie uchwala się
planów z gwarancją środków finansowych na realizację uzbrojenia i zasady jego finansowania

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym ma charakter jedynie formalny; chroni interesy
prawne, a nie faktyczne mieszkaoców i właścicieli, nie wpływa istotne na zmianę ustaleo
planistycznych

brak w polskim prawie rozwiniętych materialnych przepisów w zakresie dopuszczalności
przeznaczenia terenu, nieprecyzyjnośd ustaleo w zakresie użytkowania i dopuszczalnej zabudowy
parceli, brak formalnego wymogu sporządzania i dołączania do planu miejscowego uzasadnienia
szeroko wyjaśniającego przyjęte w planie założenia

Rozbudowany system uzgodnieo w

(…)

…- uwarunkowanie kulturowe, ciężko uregulowad to
prawnie

Wzmocnienie i lepsze ukierunkowanie nadzoru administracyjnego nad sporządzaniem planu

Wyeliminowanie instytucji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wzmocnienie roli studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wprowadzenie zasad obowiązujących w zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym kwestia normatywów urbanistycznych - zasady dla całego regionu lub kraju

Zintegrowanie planowania miejscowego z planowaniem inwestycyjnym

Eliminacja ogólnikowości (dwuznaczności) i dowolności interpretacyjnej planów miejscowych
4. Planowanie przestrzenne w RFN ramy prawne
Niemieckie prawo planowania przestrzennego

Prawo porządku przestrzennego i planowania krajowego - planowanie regionalne - kraje związkowe i
regiony (regiony to kawałki landów)

Prawo budowlane - planowanie miejscowe - gminy

Regulacje prawne są ustalane na poziomie federalnym i krajowym
- w Niemczech jest zarówno ustawa federalna całego kraju i ustawy landów
5. Organizacja planowania przestrzennego w RFN
a) Kraje związkowe sporządzają

Plany porządku przestrzennego dla obszaru całego kraju - landu

Plany regionalne dla obszarów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz