Podstawy konstrukcji betonowych

note /search

Projekt budynku o stropach monolitycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1456

Projekt wstępny Opis techniczny konstrukcji - podstawa wykonania projektu Podstawą wykonania projektu jest temat wydany przez Zakład Konstrukcji Betonowych. - charakterystyka budowli Budynek jest konstrukcją o stropach monolitycznych, zbudowaną ze ścian ceglanych o grubości 51cm (2 cegły), ze s...

Zbrojenie słupów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 18060

Zbrojenie słupów nieuzwojonych Zbrojenie podłużne słupów powinno składać się co najmniej z takiej liczby prętów, aby w każdym narożu znajdował się jeden pręt, resztę prętów należy roz­mieszczać na obwodzie, w odstępie nie przekracza­jacym 400 mm. W przekroju okragłym liczba prętów powinna wynosić c...

Zasady postępowania przy sprawdzaniu nośności przekrojów ukośnych - om...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

Zasady postępowania przy sprawdzaniu nośności przekrojów ukośnych Podstawą do sprawdzania stanu granicznego nośności na ścinanie jest wykres sił tnących. W następnej kolejności wyznacza się wartości sił VRd1 (wzór 3.56) oraz VRd2 (wzór 3.57) i miarodajną siłę tnącą Vsd. W przypadku, gdy obciążenie ...

Zbrojenie płyt - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 980
Wyświetleń: 6909

Zbrojenie płyt Średnica prętów stosowanych do zbrojenia ptyt po­winna być nie mniejsza niż 4,5 mm. W przypadku siatek zgrzewanych dopuszcza się sto­sowanie drutów o średnicy 3 mm Do podpory należy doprowadzić bez odgięć nie mniej niż 1/3 dolnych prętów potrzebnych w przęśle i nie mniej niż 3 pręt...

Strop monopolityczny płytowo-belkowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 8680

STROP MONOLITYCZNY PŁYTOWO - BELKOWY. Płyty ciągłe - kojarzenie obciążeń. Analiza sprężysta, istota plastycznego wyrównania momentów. Kojarzenie obciążeń przy obliczaniu sił wewnętrznych przekroju należy sprawdzić najniekorzystniejsze zestawienie obciążeń wewnętrznych, czyli takie które powoduje n...

Zasady konstruowania belek - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6552

Zasady konstruowania belek Zasady konstruowania wynikające ze zginania W ogólnym przypadku konstruowanie elementu polega na jak najlepszym dostosowaniu go do rzeczywistych warunków pracy oraz na uwzględnieniu sposobów i możliwości jego wykonania w warunkach budowy lub zakładu prefabrykacji. Szereg ...

Projektowanie belek żelbetowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4291

Projektowanie belek żelbetowych Wstępne przyjmowanie wymiarów elementów żelbetowych W przypadku, gdy konstruktor ma pełną swobodę doboru i kształto­wania elementów konstrukcji, musi tak opracować wstępną koncepcję (a w szczególności wymiary przekrojów i rozpiętości), aby spełnić następujące kryter...

Podstawy konstrukcji betonowych - pytania opracowane

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4312

ODPOWIEDZI DO „LISTY Z DRZWI” Beton Wytrzymałość gwarantowana betonu - wytrzymałość betonu na ściskanie mierzona na kostkach sześciennych o boku 150mm, gwarantowana przez producenta. Wytrzymałość betonu na ściskanie/rozciaganie - wartość wytrzymałości, od której nie więcej niż w 5% wszystkich moż...

Konstrukcje sprężone i zespolone - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3745

Konstrukcje sprężone W odniesieniu do konstrukcji sprężonych obowiązu­ją ogólne wymagania dotyczące materiałów, zasad projektowania i konstruowania podane w innych roz­działach niniejszej normy dla wszystkich konstrukcji z betonu. stany grani...

Podstawy konstrukcji betonowych - wzory do wymiarowania

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4186

beff ,b1 - szerokość współpracująca pasa ściskanego bt b0 heff , h f , t - szerokość strefy rozciąganej szerokość żebra grubość półki ES , Ea E cm , Eb α,n h n1 As , Aa a, a1 d , h1 f yd , Ra - moduł sprężystości stali moduł sprężystości betonu współczynnik do obliczeń przekro...