Zbrojenie płyt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 959
Wyświetleń: 6825
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbrojenie płyt - omówienie - strona 1 Zbrojenie płyt - omówienie - strona 2 Zbrojenie płyt - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zbrojenie płyt
Średnica prętów stosowanych do zbrojenia ptyt po­winna być nie mniejsza niż 4,5 mm.
W przypadku siatek zgrzewanych dopuszcza się sto­sowanie drutów o średnicy 3 mm
Do podpory należy doprowadzić bez odgięć nie mniej niż 1/3 dolnych prętów potrzebnych w przęśle i nie mniej niż 3 pręty na 1 m szerokości przekroju.
Jeżeli na podporze nie występuje warunki zapew­niające swobodę obrotu przekroju, należy zastoso­wać odpowiednie zbrojenie górne.
Pręty rozdzielcze powinny mieć rozstaw nie większy niż 300 mm oraz łaczną nośność nie mniejsza niż:
- l/10 nośności zbrojenia glównego przy obcia­żeniu równomiernie rozłożonym,
-l/4 nośności zbrojenia głównego przy obciaże­niu równomiernie rozłożonym i obciażeniu si­łami skupionymi w przypadku, gdy momenty zginajace wywołane obciażeniami skupionymi sa nie większe niż 50% momentów całkowi­tych. W przecśwnym przypadku zbrojenie pro­stopadłe do zbrojenia głównego należy odpo­wiednio obliczyć.
W przypadku otworów występujacych w polu płyty, obrzeża otworów powinny być dodatkowo zbrojona. Jeżeli wymiary otworu nie prcekraczaja 1/4 obliczenio­wej rozpiętości płyty, zaś obliczeniowe obciążenie pły­ty ponad ciężar własny jest nie większe niż 10 kN/mz, przekrój zbrojenia obrzeźnego powinien być nie mniej­szy niż przekrój zbrojenia przypadającego na szero­kość otworu. W przeciwnym przypadku wzmocnie­nie płyty przy otworze należy zaprojektować w po­staci wymianów. Przy przyjęciu wymianów jako be­lek ukrytych w grubości płyty, ich szerokość nie może przekraczać 4 grubości ptyty.
W płycie ze zbrojeniem głównym ułożonym równolegle do podpory, która stanowi belka lub ściana, należy za­stosować dodatkowe zbrojenie górne, prostopadłe do tej podpory, o nośności nie mniejszej niż 1/3 nośności zbrojenia głównego w tej płycie, o przekroju zdolnym przenieść siłę rozciagajaca nie mniejsza niż 40 kN/m długości podciągu. Zbrojenie to powinno być wpusz­czone w płytę na długość nie mniejsza niż 1/4 oblicze­niowej rozpiętości płyty po każdej stronśe podpory, li­czac od jej krawędzi (rysunek 58). Jednocześnie zbro­jenie główne piyty w paśmie o szerokości równej 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty, prcylegajacym do tej podpory, można zredukować do połowy.
Zbrojenie płyt dwukierunkowo zbrojonych należy kon­struować zgodnie z założeniami metody obliczania momentów zginających.
W jednoprzęsłowych płytach podpartych na 4 kra­wędziach, obliczanych wedtug analizy liniowo sprężystej, zbrojenie każdego z dwóch kie­runków wyznaczone dla środkowej części płyty po­winno być układane w paśmie środkowym o szero­kości równej 3/5 szerokości płyty. VV pasmach skraj­nych, obejmujacych po 1/5 szerokości płyty, prze­krój zbrojenia może być zmniejszony do połowy.


(…)

… albo ograniczonego odkształcenia ku górze). W stropach ustrojów płytowo-słupowych, stopień zbrojenia płyty nad podpora powinien być nie mniejszy niż 0,005 w obu kierunkach na szerokości nie mniejszej niż 0,25 krótszej rozpiętości w każda stronę.
9.1.1.4 Zbrojenie na przebicie
Powinno składać się ze strzemion pionowych lub ukośnych, zamkniętych lub inaczej dobrze zakotwio­nych przy obydwu powierzchniach płyty !ub…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz