Zasady zbrojenia elementów żelbetowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 22162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady zbrojenia elementów żelbetowych - strona 1 Zasady zbrojenia elementów żelbetowych - strona 2 Zasady zbrojenia elementów żelbetowych - strona 3

Fragment notatki:

Zasady zbrojenia elementów żelbetowych
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogól­nie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające (rys. 9.3). Jako nośne okre­śla się zbrojenie, którego niezbędną ilość (po­le przekroju) ustala się na podstawie obliczeń konstrukcji z uwzględnieniem działających na nią obciążeń przyjętych w projekcie.
Tradycyjny sposób zbrojenia konstrukcji żelbe­towych polega na ułożeniu oddzielnych prę­tów w położeniu określonym w projekcie oraz ich połączeniu przez związanie lub zespawa-nie (rys. 9.4). Wykonanie takiego zbrojenia jest dość pracochłonne.
Obecnie coraz częściej stosuje się zbrojenie w postaci siatek lub szkieletów, w których prę­ty są zwykle zgrzewane punktowo (rys. 9.5). Siatki mogą być wykonywane w zakładach przemysłu hutniczego bądź w zakładach prefabrykacji. Podstawowe elementy stosowane w konstruk­cjach żelbetowych to płyty, belki i słupy. Za­sady rozmieszczania zbrojenia w płytach i bel­kach podano w rozdz. 15. (p. 15.2.2 i 15.2.3). Niżej zamieszczono wytyczne dotyczące zbro­jenia slupów żelbetowych. Słupy są projektowane i wykonywane jako nie-uzwojone, zazwyczaj o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta bądź koła, a także jako uzwojone na ogół o przekroju po­przecznym okrągłym.
Zbrojenie podłużne słupów nieuzwojonych po­winno składać się co najmniej z takiej liczby prętów, aby w każdym narożu znajdował się jeden pręt; resztę prętów należy rozmieszczać na obwodzie, w odstępach nieprzekraczających 400 mm. W przekroju okrągłym liczba prętów powinna wynosić co najmniej 6. Całkowity przekrój zbrojenia podłużnego poza zakładami powinien być nie większy niż 4% powierzchni przekroju słupa. Do zbrojenia podłużnego słupów należy stoso­wać pręty o średnicy od 12 do 40 mm. W słu­pach prefabrykowanych można stosować pręty o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 0,2 średnicy zbrojenia podłużnego i wynosić nie mniej niż 4,5 mm. Rozstaw strzemion s\ (rys. 9.6) powinien być nie większy niż: — 150 zbrojenia podłużnego, gdy sumarycz­ny stopień zbrojenia słupa jest nie większy niż 3%,
— 100 zbrojenia podłużnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest większy niż 3%,
— najmniejszy wymiar poprzeczny słupa lub jego średnica i nie większy niż 400 mm.
Na długości zakładu Im prętów zbrojenia po­dłużnego oraz w miejscach zmiany przekro­ju słupa, na długości równej większemu wy­miarowi przekroju (obliczeniowej długości za­kotwienia - rys. 9.6a) rozstaw ten powinien być zmniejszony do połowy (52 = 0,5si), a na końcach słupów prefabrykowanych, na odcinku równym większemu wymiarowi przekroju słupa
— do 1/3 rozstawu (rys. 9.6b). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz