Psychologia osobowości - strona 13

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Zadowolenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Henry Murray Personologia - chcąc poznać zachowanie człowieka należy głęboko wniknąć w indywidua l ną linię ukrytych potrzeb, które występują u każdego z nas. Te podziały potrzeb da j ą szansę odczytania tej indywidualności. Procesy wiscerogenne - związane z procesam i organicznymi, a ich zaspok...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Dyspozycja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

Gordon Allport Gordon Allport - przedstawiciel teorii cech, a l e myś l i w kategoriach psychologii humanistycznej. Mówi o człowieku pod kątem stawania się osobą silnie akcentowane wymiary indywidualności człowieka. Nie ma ciągłośc i pomiędzy z...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Allport

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

Allport - zachowanie może być niekonsekwentne, ale przez ten fakt traci cechę. Człowieka poznaje się poprzez zamiary, a nie przez przeszłość. Zamiar obejmuje wszelkie ludzkie nadzieje, aspiracje, ambicje danej osoby. Jeżeli odkryjemy zamiary w war...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Następny aspekt proprium - obraz w ł asnej osoby. - „ja" realne - jak się widzę. - „ja" idealne - jaki chcę być. Ostatnim wymiarem proprium są dążenia osobiste - wymiary i elementy motywacyjne. Obejmuje motywy i dążenia do doskonalenia się, do realizacji wybranych wartości i celów. Teo...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 13

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

rozpoznania zachowan i a człowieka b ia cecha osobowości. reprezentują podstawowe zmienne, które determinują zachowania człowieka. Cechy źródłowe to jest coś, co jest podło ż em zachowania sięzewnętrznego. Cechy powierzchniowe to jest to co ja widzę, ale z ę by zroumieć tą cechę to trzeba sięgnąć...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

osoba, w ł asne "ja" itp. Właśnie "ja" (self -sentiment), jako sentmynet jest jednym z "najbardziej stałych i najc zę ściej stweirdzanych w różnych badaniach i odgrywa u CatteUa szczególnie ważną rolę. Ten sentmyent wyznacza wszelkie formy działania w tym równie ż innych se...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 15

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

łeptomo rf ik- " chudzina " ,mezomo rf ik-średni i eurytmorfik- tłusty i rozrośnięty. ,~ Badania ujawniły , ze leptomorficy są częściej sumienni w pracy , czę ś c i e j skup i en i na sobie wykazują wy ż sze poczucie winy. Nie zawsze w postępowan i u k i eru j ą s i ę ^eTo^rktSi^aTą budo...

Psychologia osobowości - pytania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Psychologia osobowości Zagadnienia psychologii osobowości. Pytania, jakie zadaj e psychologia osobowości: 1 . Dlaczego ludzie są tacy, jacy są? 2. Dlaczego jedni zachowują się tak ,a drudzy inaczej? 3. Dlaczego jestem taki, jaki ...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Motywacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Ogólna charakterystyka procesu motywacji. motywacja jest to proces psychicznej regulacji dzięki, któremu formują się dążenia. Funkcją dążeń jest sterowanie czynnościami człowieka w taki sposób, aby doprowadzały one do określonego , zgodnego z intencją efektu, czyli celu zjawisko polimorfizmu motyw...

Źródła psychologii różnic indywidualnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1169

ŹRÓDŁA PSYCHOLOGII RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH” - sięgają XIX w. KANT - WUNDT opis typologii temperamentu HIPOKREATESA-GALENA odwołują się do formalnej charakterystyki zachowania; JAMES MC KEEN CATTELL - 1890 pomiar inteligencji wprowadził...