Przemoc w Polityce

note /search

Spektrum metod oddziaływania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

SPECYFIKA PRZEMOCY NA TLE INNYCH METOD ODDZIAŁYWANIA Cztery klasyczne „czyste (jednorodne pod względem stosowanych środków) metody oddziaływania: Perswazja (przekonywanie, zjednywanie, pozyskiwanie) Podstęp (przechytrzanie, rozgrywanie innych) Przymus (przymuszanie siłą lub groźbą jej użycia) Prz...

Przymus - szczegółowe opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

PRZYMUS Okoliczności zastosowania : w sytuacji otwartego przeciwstawienia dwóch podmiotów o nietożsamej woli, z których jeden ma uprawnienia lub roszczenia do wymagania posłuchu i środki wystarczające do jego zapewnienia. Istota przymusu : skłanianie do zachowania zgodnego z naszą wolą przez zagr...

Rodzaje przemocy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

RODZAJE PRZEMOCY Kryterium: zastosowane środki, rodzaj użytej destrukcyjnie siły Przemoc Fizyczna Ekonomiczna Psychiczna Uwaga: Tylko abstrakcyjnie jest to podział rozłączny. W praktyce ten sam sposób działania może w sobie łączyć cechy przemocy fizycznej i psychicznej. Przemoc fizyczna : takie u...

Żywiołowe formy przemocy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

ŻYWIOŁOWE FORMY PRZEMOCY Rodzaje przemocy żywiołowej - w nawiązaniu do typologii Ericha Fromma: reaktywna kompensacyjna rywalizacyjna fetyszystyczna (sadystyczna) atawistyczna * Przemoc reaktywna Odpowiedź na wyzwanie i zagrożenie. Przemoc w...

Spirala przemocy w konfliktach społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

SPIRALA PRZEMOCY W KONFLIKTACH SP O ŁECZNYCH Pytania : Czym wytłumaczyć fakt, że w wielu wojnach między państwami, wojnach domowych, konfliktach etnicznych i terytorialnych, wojnach religijnych itp. konfrontacja i destrukcja trwa nie tyle “aż do końca, do zwycięstwa” (czyli osiągnięcia rzeczywist...

Przemoc ideologiczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

PRZEMOC IDEOLOGICZNA Destrukcyjne oddziaływanie siłowe podporządkowane dwojakim zadaniom: Realizacja własnego systemu wartości, własnej wizji społeczeństwa, projektu i eksperymentu ustrojowego - poprzez upośledzenie lub zniszczenie alternatyw ideowych, kulturowych; Wykazywanie i potwierdzanie wła...

Przemoc rytualna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1701

PRZEMOC RYTUALNA Istota przemocy rytualnej Akt przemocy zostaje przekształcony w swoisty obrzęd , zaś uczestnictwo w nim jest dla sprawców formą inicjacji albo kolejnym sprawdzianem i potwierdzeniem przynależności do własnej grupy i bezwaru...

Wspólny mianownik przemocy symbolicznej i rytualnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

WSPÓLNY MIANOWNIK PRZEMOCY SYMBOLICZNEJ I RYT U ALNEJ Jedna i druga (symboliczna, jak i rytualna) stanowi odmianę przemocy ideologicznej. E kspresj a negatywnych emocji i intencji towarzyszących antagonistycznym konfliktom i służy realizacji celów wynikających np. z ideologii nienawiści rasowej, ...

Przemoc strukturalna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

PRZEMOC STRUKTURALNA Przemoc strukturalna Zastosowanie destrukcyjnej siły w celu wprowadzenia (narzucenia) lub podtrzymania preferowanych przed daną siłę społeczną rozwiązań ustrojowych, sprzecznych z interesem grup podporządkowanych stosunków dominacji i eksploatacji lub tym bardziej w celu elim...

Terror - omówienie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

TERROR Przemoc jako cel sam w sobie a przemoc jako narzędzie osiągania celów właściwych. Przemoc „samoistna” służy albo zniszczeniu bez względu na koszty takiego działania, nawet własne straty, albo skrajnemu zniewoleniu w celu wyzysku. Natomiast przemoc „posiłkowa” służy... wymuszeniu przez zast...