Wspólny mianownik przemocy symbolicznej i rytualnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólny mianownik przemocy symbolicznej i rytualnej - strona 1 Wspólny mianownik przemocy symbolicznej i rytualnej - strona 2 Wspólny mianownik przemocy symbolicznej i rytualnej - strona 3

Fragment notatki:


WSPÓLNY MIANOWNIK PRZEMOCY SYMBOLICZNEJ I RYT U ALNEJ Jedna i druga (symboliczna, jak i rytualna) stanowi odmianę przemocy ideologicznej. E kspresj a negatywnych emocji i intencji towarzyszących antagonistycznym konfliktom i służy realizacji celów wynikających np. z ideologii nienawiści rasowej, religijnej lub klasowej. Podobna b ezpośrednia wymowa i podobny skutek : środek dy s kryminacj a lub wręcz eksterminac j i . W jednym i w drugim przypadku: destrukcyjne oddziaływanie na psychikę jednostek (jako członków określonych grup i wspólnot społecznych) oraz na więzi społeczne w tych grupach, a zarazem sugestywna próba narzucenia ich otoczeniu konieczności ograniczenia lub zerwania kontaktu. Podobne intencje i rachuby sprawców : Napaści symboliczne lub rytualne zmierzają do upokorzenia, napiętnowania i izolacji społecznej grup zwalczanych i prześladowanych, a zarazem ich demobilizacji, zniszczenia morale (poczucia identyfikacji członków z grupą, poczucia godności, dumy z przynależności, pozytywnej motywacji do uczestnictwa i podtrzymywania grupowej tradycji w kolejnych pokoleniach). RÓŻNICE MIĘDZY PRZEMOCĄ SYMBOLICZNĄ A RYTUA L NĄ Zasadnicza różnica (przy zbieżności pobudek i celów): * odmienność obranego bezpośredniego obiek tu ataku , * tym samym - odmienny s pos ó b osiągania destrukcyjnych c e lów związanych z piętnowaniem lub wręcz gnębieniem wybranej grupy społecznej. P rzemoc symboliczn a : Grupa gnębiona poprzez znieważanie, ośmieszanie i profanację jej symboli - zarówno znaków lub idei abstrakcyjnych, jak i rekwizytów obdarzonych funkcją symboliczną (np. przedmiotów kultu religijnego, dokumentów, budynków uosabiających pewne tradycje, czy nawet dóbr i przedmiotów spełniających funkcje użytkowe - np. takich jak sklepy, tabory). Symbolem grupy są tu przedmioty i obiekty złożone, np. b u dynki świątyń, cmentarze, biblioteki, szkoły, lub znaki i poj ę cia abstrakcyjne . P rzemoc rytualn a : symbolem grupy, a zarazem jej symboliczną i zastępczą reprezentacją w obrzędowym prześladowaniu i poniżaniu, stają się konkretne - starannie dobrane lub zupełnie przypadkowe - os o by lub m a łe grupy ludzi . 2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz