Polityka ekologiczna

note /search

Definicje ochrony środowiska - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309

Definicje ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska 2001: Ochrona środowiska polega na działaniu lub zaniechaniu działań umożliwiającym zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej koniecznej do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji p...

Kształtowanie wiadomości ekologicznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEZ PRASĘ I RADIO Prasa ekologiczna tytuły w całości lub prawie w całości poświęcone ochronie środowiska i szeroko pojętej ekologii czasopisma proekologiczne są na ogół nisko nakładowe, co ogranicza ich dostępność dla szerokiego grona czytelników. prasa uś...

Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce - omówieni...

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1561

Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce Rodzaje instrumentów realizacji polityki ochrony środowiska Instrumenty prawno-administracyjne Instrumenty ekonomiczne Instrumenty społecznego oddziaływania Instrumenty prawno-administracyjne Są to ustanowione przez prawodawcę (mocą a...

Metody formy i środki edukacji ekologicznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1883

Metody formy i środki edukacji ekologicznej Metoda nauczania - sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie przekazywanej im wiedzy i posługiwanie się nią w praktyce oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań p...

Edukacja ekologiczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Edukacja ekologiczna w dokumentach Konferencja Narodów Zjednoczonych - „Człowiek i Środowisko” Sztokholm (1972) Przyjęto uchwałę, aby międzynarodowe agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza UNESCO podjęły działania w celu...

Ochrona wód morskich- omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Ochrona wód morskich. Konwencja helsińska o ochronie środowiska morskiego - Morze Bałtyckie: 1974 rok - I 1992 rok - II Cel: kompleksowa ochrona środowiska morskiego Morza Bałtycki...

Nakłady na ochronę środowiska w Polsce - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Nakłady na ochronę środowiska w Polsce Nakłady na ochronę środowiska są to jedynie dodatkowe, możliwe do zidentyfikowania nakłady, które są przeznaczone na ochronę środowiska, redukcję zanieczyszczeń lub naprawę szkód środowiskowych. do tej grupy nie zalicza się nakładów na działania, które mogą ...

Ochrona bioróżnorodności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Ochrona bioróżnorodności. Konwencja o Bioróżnorodności z 1992 r. Konwencja o obszarach wodno - błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego: Ramsar (Iran) 1971 r. Cel: ochrona obszarów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym i stworzeni...

Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działan...

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1169

Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działania. Konstytucja RP w atr. 74 określa, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które czynią to poprzez: stanowienie i stosowanie prawa zapewniającego skuteczną ochronę środowiska podejmowanie działań o charakte...

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Pojecie „udział społeczeństwa” dotyczy: informowania prowadzenia konsultacji (dialogu) włączenia społeczeństwa do procesów decyzyjnych (dzielenie się wiedzą) Cele udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych: poinformowanie o planowanym p...