Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce - omówienie - strona 1 Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce - omówienie - strona 2 Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce
Rodzaje instrumentów realizacji polityki ochrony środowiska
Instrumenty prawno-administracyjne
Instrumenty ekonomiczne
Instrumenty społecznego oddziaływania
Instrumenty prawno-administracyjne
Są to ustanowione przez prawodawcę (mocą aktów prawnych) ograniczenia działania lub sposoby postępowania. Celem jest regulacja korzystania ze środowiska i zapewnienie jego ochrony, mająca bezpośredni wpływ na zachowanie podmiotów gospodarczych
Działanie tych instrumentów jest poparte odpowiednimi sankcjami prawnymi
Instrumenty prawno-administracyjne
Zakazy i nakazy
Standardy (normy) Pozwolenia: inwestycyjne, zasobowe, emisyjne, na handel lub tranzyt
Procedury: lokalizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, oceny oddziaływania na środowisko, testowania i oznakowania produktów
Zakazy i nakazy
Najbardziej rygorystyczny instrument
Są zwykle stosowane łącznie z innymi instrumentami (standardami, pozwoleniami)
Całkowite zakazy dotyczą głównie:
emisji związków zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowieka
stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska
uruchomienia zakładu bez odpowiednich urządzeń ochronnych
wolnego wstępu na teren ścisłego rezerwatu przyrody
Nakazy dotyczą:
Ograniczenia produkcji ze względu na nadmierną emisję zanieczyszczeń
Zamknięcia zakładu ze względu na jego uciążliwość dla ludzi i środowiska
Zastosowania urządzeń ochronnych
Sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko
Standardy (normy) dotyczą
jakości środowiska
wielkości emisji proekologicznych parametrów produktów
techniki i technologii
sposobu postępowania
Standardy jakości środowiska (normy imisji)
Są to wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko lub jego główne elementy na określonym obszarze
Określają one maksymalne, dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających w glebie, powietrzu, wodzie, a także dopuszczalne poziomy hałasu lub promieniowania
Standardy (normy) emisyjne
Określają ile i jakie zanieczyszczenia można wprowadzić do środowiska z danego źródła
Celem norm emisyjnych jest ograniczenie ilości wydalanych zanieczyszczeń według ich rodzaju do poziomu umożliwiającego naturalną asymilację przez ekosystemy

(…)

…+
Przyroda i różnorodność biologiczna
Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska
Informacja i komunikacja Przyroda
ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych z załączników dyrektywy siedliskowej oraz gatunków ptaków z załącznika dyrektywy ptasiej na obszarach sieci Natura 2000
projekty o charakterze długotrwałym (możliwy wykup gruntów)
stosowanie tzw. najlepszych praktyk
dofinansowanie max. 75%
Różnorodność biologiczna
wszystkie projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej
projekty o charakterze demonstracyjnym, krótkotrwałe (możliwa dzierżawa gruntów)
dofinansowanie max. 50%
Ochrona przyrody i bioróżnorodności - cele
bierna i czynna ochrona systemów przyrodniczych, siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji dzikiej flory i fauny
wdrażanie polityki…
… i instalacji zostały określone prawem (Ustawa Prawo ochrony środowiska - 2001)
Pozwolenie ekspolatacyjno-reglamentacyjne
Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż
Koncesje na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze
Pozwolenie wodnoprawne w zakresie: wykonywania urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz