Edukacja ekologiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja ekologiczna - omówienie - strona 1 Edukacja ekologiczna - omówienie - strona 2 Edukacja ekologiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Edukacja ekologiczna w dokumentach Konferencja Narodów Zjednoczonych - „Człowiek i Środowisko” Sztokholm (1972)
Przyjęto uchwałę, aby międzynarodowe agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza UNESCO podjęły działania w celu ustanowienia międzynarodowego programu szkolnej i pozaszkolnej edukacji środowiskowej
Celem edukacji ekologicznej powinno być nauczanie, jak za pomocą prostych działań i dostępnych środków chronić środowisko
Konferencja UNESCO Belgrad 1975
Opracowano Kartę Belgradzką, która ujęła cele edukacji ekologicznej w kategoriach wiadomości, umiejętności i postaw
Wskazano na konieczność reformy systemów i metod kształcenia jako warunku koniecznego do stworzenia nowej etyki wobec środowiska
Międzynarodowa konferencja na temat edukacji środowiskowej w Tbilisi (1977)
zorganizowana przez UNESCO i UNEP.
głównym celem była wymiana doświadczeń i wytyczenie kierunków rozwoju edukacji środowiskowej na świecie powstała Deklaracja Tbiliska, mówiąca o zakresie, formach, strukturach oraz potrzebach prowadzenia edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach kształcenia
Cele Deklaracji Tbiliskiej
nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska oraz sposobów jego ochrony
przygotowanie do twórczego, innowacyjnego działania, prowadzącego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej jej ochrony
zaszczepienie potrzeby przestrzegania norm i zakazów w postępowaniu jednostek, grup społecznych i całych społeczności, ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska oraz przeciwstawianie się zachowaniom zagrażającym mu
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobra przyrody, rozwijanie kultury ekologicznej
przygotowanie do myślenia interdyscyplinarnego, wykształcenie umiejętności dostrzegania związku między stanem środowiska a jakością życia jednostki i całego społeczeństwa
budowanie postawy międzynarodowej solidarności w dziedzinie ochrony środowiska
Międzynarodowy Kongres UNESCO - UNEP w Moskwie (1978)
celem było opracowanie wytycznych międzynarodowej strategii, obejmującej działania w zakresie wychowania i kształcenia środowiskowego na lata dziewięćdziesiąte
Wytyczne Międzynarodowej Strategii Edukacji Środowiskowej
udostępnianie, wymiana informacji i doświadczeń w toku realizacji Międzynarodowego Programu Edukacji Środowiskowej
rozwój badań naukowych nad treściami, metodami i organizacją nauczania i przekazywania wiadomości z dziedziny ochrony środowiska
zwiększenie udziału nauki o ochronie środowiska w ogólnym kształceniu uniwersyteckim przez opracowanie stosownych programów studiów, środków kształcenia, szkolenie i doskonalenie kadr


(…)

… przyrody, rejony ekologicznie skażone w Polsce.
Edukacja ekologiczna w klasach IV-VI
zanieczyszczenia wód powierzchniowych: ścieki komunalne, zanieczyszczenia przemysłowe, chemizacja upraw;
zanieczyszczenia atmosfery: kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa;
skutki niekontrolowanej działalności gospodarczej człowieka;
degradacja i rekultywacja środowiska przyrodniczego;
formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty krajobrazowe, pomniki przyrody;
degradacja środowiska a zdrowie człowieka
Edukacja ekologiczna w gimnazjum
pojęcia: środowisko, siedlisko, nisza ekologiczna, biotop, biocenoza, ekosystem;
łańcuchy i sieci pokarmowe, człowiek jako konsument, wzajemne relacje międzygatunkowe;
krążenie materii i przepływ energii;
populacje i ich cechy;
zanieczyszczenia powietrza, kwaśne deszcze…
…, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną.
Kierunek: oceanografia
Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk o morzu i funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, w tym dotyczącą metodyki badań oceanograficznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie zagadnień z zakresu problematyki oceanograficznej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
Geografia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz