definicje ochrony środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
definicje ochrony środowiska - omówienie - strona 1 definicje ochrony środowiska - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Definicje ochrony środowiska
Prawo ochrony środowiska 2001:
Ochrona środowiska polega na działaniu lub zaniechaniu działań umożliwiającym zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej koniecznej do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości.
Poskrobko 2007:
Ochrona środowiska jest to redukowanie lub zupełne eliminowanie zagrożeń jakie mogą negatywnie wpłynąć na środowisko. Jest ona realizowana przez system działań, których celem jest:
zachowanie stabilnych warunków środowiska nieożywionego
zachowanie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji
zachowanie kulturowych, naukowych i krajobrazowych wartości ochrony środowiska
zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej
Ochrona środowiska jest to niedopuszczenie do niepożądanych zmian wywołanych przez zanieczyszczenia itp. Polityka ekologiczna kraju ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.
Polityka ekologiczna - świadoma i celowa działalność państwa, samorządów terytorialnych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowaniem jego zasobów i walorów, odnowy i kształtowania ekosystemów lub wybranych elementów biosfery.
Polityka ochrony przyrody w Polsce.
polityka ekologiczna państwa 1991
II polityka ekologiczna państwa 2001
Cel polityki ekologicznej państwa: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych)
Cele: krótko - , średnio - i długookresowe.
Zasady polityki ekologicznej:
zasada zrównoważonego rozwoju
zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi
zasady równego dostępu do środowiska przyrodniczego - traktowana jest w trzech kategoriach: sprawiedliwości międzypokoleniowej - zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń; sprawiedliwość międzyregionalna i międzygrupowa - w ramach dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska dla różnych grup społecznych obecnego pokolenia; równoważenie szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą.
zasada regionalizacji: danie usprawnień dla samorządu terytorialnego i województw do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych;
zróżnicowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej, w odniesieniu do 3 rodzajów obszarów: silnie przekształcone i zdegradowane lub zagrożone degradacją; o wysokich walorach przyrodniczych; obszary pośrednie - przewaga intensywnego rolnictwa i przemysł w rozwoju umiarkowanym


(…)

…”
zasada prewencji - zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, a także recycling, odzysk energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowanie; wprowadzanie w przedsiębiorstwach systemów zarządzania środowiskowego w oparciu o międzynarodowe normy ISO 14001, EMAS
zasada przezorności
zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)
zasada…
… polskiej polityki ekologicznej z kierunkami i zakresami działań przyjętych w polityce ekologicznej UE
promowanie ZR na arenie międzynarodowej
problemy o charakterze taktycznym (realizacyjnym):
doskonalenie narzędzi realizacji polityki ekologicznej (prawnych, administracyjnych, ekonomicznych)
dostosowanie do wymogów UE
promowanie zasad i systemów zarządzania środowiskowego
doskonalenie struktur zarządzania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz