POLITYKA EKOLOGICZNA-wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3549
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA EKOLOGICZNA-wykład - strona 1 POLITYKA EKOLOGICZNA-wykład - strona 2 POLITYKA EKOLOGICZNA-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Z notatki można się także dowiedzieć: jakie są założenia nowej polityki ekologicznej, co to jest zasada regionalizacji, zasada uspołecznienia, zasada "zanieczyszczający płaci", zasada prewencji, zasada stosowania najlepszych dostępnych, zasada subsydiarności, zasada klauzul zabezpieczających, zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, jakie sa kierunki niezbędnych działań polityki ekologicznej.

KIERUNKI NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ POLITYKI EKOLOGICZNEJ
racjonalizacja gospodarki energetycznej oszczędne i efektywne użytkowanie energii, przez politykę podatkową, poprawę jakości węgla,
modernizację technik spalania w elektrowniach,
restrukturyzacja przemysłu
ograniczenie kompleksu paliwowo-hutniczego, wprowadzenie technologii małoodpadowych,
zmniejszenie uciążliwości transportu
produkcję oraz transport maszyn i pojazdów z silnikami emitującymi małe ilości zanieczyszczeń,
stosowanie paliw odpowiadających standardom międzynarodowym,
racjonalizacja wykorzystania i zagospodarowania zasobów wodnych
zaostrzenie norm dopuszczalnego zanieczyszczenia ścieków odprowadzanych do kanalizacji, wód i ziemi,
ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej,
racjonalizacja wydobycia i użytkowania kopalin
zaniechanie wydobycia, jeżeli surowiec można zastąpić substytutem,
koncesjonowanie dostępności złóż,
użytkowanie, ochrona, kształtowanie żywych zasobów przyrody
tworzenie nowych parków narodowych i rezerwatów przyrody, ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
poprawę jakości produkowanej żywności. „NOWA POLITYKA EKOLOGICZNA
„Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007- 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”
stwarza określone szanse w płaszczyznach:
szansę na uzyskanie dalszej poprawy stanu środowiska i dobrych wskaźników w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi (niskich wskaźników energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności dochodu narodowego), m.in. przez wdrożenie standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska,  szansę na uzyskanie większych korzyści gospodarczych i społecznych niż w innych państwach rozwiniętych, z tytułu racjonalnego wykorzystania zasobów różnorodności biologicznej (m.in. przez rozwój turystyki przyjaznej środowisku oraz wzrost dochodów rolnictwa przy lepszym wykorzystaniu posiadanego potencjału biologicznego gleb).     
PODSTAWOWE ZASADY
NOWEJ POLITYKI EKOLOGICZNEJ
zasada zrównoważonego rozwoju,
zasada przezorności,
zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska,
zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, zasady równego dostępu do środowiska przyrodniczego,
zasada regionalizacji,
zasada uspołecznienia, zasada "zanieczyszczający płaci",
zasadę prewencji,
zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

(…)

… przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć. zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),
Coraz większe znaczenie w polityce ekologicznej państw wysoko rozwiniętych uzyskuje zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym najlepszych, uzasadnionych ekonomicznie, dostępnych technologii…
… ekologicznego dla ochrony mieszkańców Polski:
ograniczenie emisji ze źródeł spalania energetycznego,
wspieranie działań ograniczających uciążliwość hałasu,
realizacja programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych i komunalnych.
5. Ochrona klimatu:
wykorzystanie lasów jako pochłaniacza gazów cieplarnianych,
redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz