Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działania - omówienie - strona 1 Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działania - omówienie - strona 2 Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Organy i instytucje polityki ekologicznej państwa i zakres ich działania.
Konstytucja RP w atr. 74 określa, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które czynią to poprzez:
stanowienie i stosowanie prawa zapewniającego skuteczną ochronę środowiska
podejmowanie działań o charakterze organizatorskim
wspieranie inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska organami ochrony środowiska są:
minister właściwy do spraw środowiska
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Regionalny dyrektor ochrony środowiska
Wojewoda
Marszałek województwa
Sejmik województwa
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Inspekcja Ochrony Środowiska również wykonuje zadania w zakresie ochrony środowiska:
kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska
badanie stanu środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska
przeciwdziałanie poważnym awariom
Minister Środowiska kieruje działaniami administracji państwowej: gospodarka wodna i środowiskowa.
Zadania Ministra Środowiska są określone w rozporządzeniach Rady Ministrów i obecnie jest aktualne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Minister Środowiska kieruje działaniami administracji państwowej z zakresu:
ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów
ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa
utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne
kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych
ochrony lasów i gruntów leśnych
gospodarki zasobami naturalnymi
kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska
ochrony przyrody, w tym parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody Jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Środowiska są m. in.:
jednostki badawczo - rozwojowe
parki narodowe
regionalne zarządy gospodarki wodnej
Przy Ministrze Środowiska działają organy doradcze:
Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko


(…)

… Zmodyfikowanych
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podlega ministrowi właściwemu do spraw ochrony środowiska. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do jego zadań należą:
gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz ocenach oddziaływania na środowisko
kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku…
… lub zapewniają wykonywanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych
określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych
udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o znajdujących się na terenie gminy o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz