Nakłady na ochronę środowiska w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Nakłady na ochronę środowiska w Polsce
Nakłady na ochronę środowiska
są to jedynie dodatkowe, możliwe do zidentyfikowania nakłady, które są przeznaczone na ochronę środowiska, redukcję zanieczyszczeń lub naprawę szkód środowiskowych.
do tej grupy nie zalicza się nakładów na działania, które mogą korzystnie wpływać na środowisko, lecz ich głównym celem jest zaspokajanie innych potrzeb, przykładowo wzrost zysku, bezpieczeństwo i higiena pracy lub poprawa efektywności produkcji Klasyfikacja nakładów na ochronę środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Ochrona wód i gleb podziemnych
Zmniejszenie hałasu i wibracji
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Działalność badawczo-rozwojowa
Pozostała działalność związana z ochroną środowiska
Rodzaje działalności w ochronie środowiska
Unieszkodliwianie zanieczyszczeń Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń Unieszkodliwianie zanieczyszczeń
Są to metody, technologie, procesy lub wyposażenie przeznaczone do gromadzenia i redukcji, usuwania (emisji do powietrza, ścieków, odpadów) i utylizacji zanieczyszczeń po ich wytworzeniu oraz monitorowanie poziomu zanieczyszczenia. Unieszkodliwianie zanieczyszczeń dokonuje się głównie przez użycie metod, technik lub wyposażenia końca rury (filtry do oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów). Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń
metody, technologie, procesy lub wyposażenie przeznaczone do zapobiegania lub redukcji zanieczyszczeń u źródła, w celu zmniejszania ich wpływu na środowisko Typy działalności w ramach zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń
modyfikacja wyposażenia lub technologii
zmiana technologii na nową, ulepszoną
modernizacja lub przeprojektowanie produktów
wprowadzenie substytutów surowców lub stosowanie surowców odnawialnych
zmiany sposobów użytkowania, remonty urządzeń, zarządzanie
Nakłady na ochronę środowiska
są sumą nakładów inwestycyjnych i bieżących na działania związane z ochroną środowiska, ponoszonych w sektorze: - publicznym
- przedsiębiorstw
usług ochrony środowiska
wydatków gospodarstw domowych na ochronę środowiska Nakłady na ochronę środowiska w 2006 roku w Polsce
wyniosły ponad 36 mld zł stanowiły 3,4% PKB
nakłady głównie ponosiły gospodarstwa domowe - 57,0%


(…)

… ochronę środowiska  uruchamia środki innych inwestorów  stymuluje nowe inwestycje  wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy  wspomaga realizację zrównoważonego rozwoju Obszary finansowania przez NFOŚiGW
Ochrona powietrza Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo Geologia i górnictwo  Edukacja ekologiczna  Państwowy Monitoring Środowiska  Programy…
… sadzonek przekazanym rolnikom w celu zalesienia gruntów rolnych
przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska
Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków
Działalność finansowana przez GFOŚiGW
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad rozwoju zrównoważonego
Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii
Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w szczególności na obszarach chronionych
Przykłady działań finansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku w 2008…

- poprawienie warunków naturalnego rozrodu gatunków rzadkich i chronionych, między innymi poprzez budowę gniazd, skrzynek lęgowych
Przykłady działań finansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku w 2008 roku
organizacja olimpiad, konkursów i imprez o tematyce ekologicznej
realizacja programów edukacyjnych w zakresie: aktywnej edukacji ekologicznej pozaprogramowej w szkołach i przedszkolach, kształcenie specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
konferencje, warsztaty, seminaria ściśle związane z ochroną środowiska
wydawnictwa i publikacje propagujące ochronę środowiska, monografie przyrodnicze
organizacja ścieżek edukacyjnych
opracowanie przewodników dotyczących obszarów cennych przyrodniczo
wspieranie regionalnych działań w zakresie dostępu do informacji i edukacji ekologicznej
wspieranie…
… programów kampanii edukacyjno-informacyjnych Działalność finansowana przez PFOŚiGW
Wspomaganie GFOŚiGW
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
Inne zadania ustalone przez radę powiatu
Finansowanie OŚ przez banki
Kredyty i pożyczki: zwrotne źródło finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Inwestorzy mogą uzyskać finansowanie…
… zagrożeń środowiska odpadami niebezpiecznymi m.in. przez realizację programów usuwania azbestu
zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych Przykłady działań finansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku w 2008 roku
wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów zasilanych biomasą, elektrowni wiatrowych i wodnych, ze szczególnym…
… lub uzdatnianie wody)
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi i miast do 20 tys. mieszkańców Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW w Białymstoku do oprocentowania
Inwestycje związane z:
usuwaniem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest ograniczaniem hałasu
czystszą produkcją uszczelnianiem i hermetyzacją przeładunku i dystrybucji paliw ograniczaniem zużycia energii elektrycznej
ograniczaniem…
… różnorodności biologicznej (ochrona przyrody). Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych (gospodarka odpadami).
Ochrona powietrza
likwidacja niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki
budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi
budowa turbin gazowo-parowych (preferowane będą układy wykorzystujące biogaz, gaz odpadowy lub lokalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz