Program ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program ochrony środowiska - strona 1 Program ochrony środowiska - strona 2 Program ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:

"PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA"
cele ekologiczne; priorytety ekologiczne; rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; środki niezbędne do realizacji celów (w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe). Program Ochrony Środowiska jest programem działań obejmujących prawne, techniczno-ekonomiczne i technologiczne sposoby ochrony poszczególnych komponentów środowiska. Dotyczą one między innymi:
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (jakościowej i ilościowej); ochrony gleb; gospodarki odpadami; ochrony środowiska przyrodniczego; ochrony zasobów surowców naturalnych; ochrony powietrza atmosferycznego; ochrony przed hałasem i wibracjami; ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.     PODSTAWA PRAWNA  
--------------------------------------------
 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.63.635)
Dział III Polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska
Art. 13.
Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Art. 14.
1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:
1) cele ekologiczne, 2) priorytety ekologiczne, 3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Art. 15.
1. Politykę ekologiczną państwa uchwala Sejm na wniosek Rady Ministrów. 2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii marszałków województw, opracowuje projekt polityki ekologicznej państwa.
Art. 16.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi co 4 lata raport z realizacji polityki ekologicznej państwa.
Art. 17.
1. Zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. 2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez zarząd jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska. 3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.
Art. 18.
1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.

(…)

… oraz ich ochronę; ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko; podniesienie jakości gleb oraz ich ochronę; ochronę zasobów naturalnych i ich racjonalne wykorzystanie; ochronę i wzrost różnorodności biologicznej; ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska; podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. PRIORYTETY EKOLOGICZNE       (Zadania, których realizacja zapewni…
… oddziaływania odpadów na środowisko; podniesienie jakości gleb oraz ich ochronę; ochronę zasobów naturalnych i ich racjonalne wykorzystanie; ochronę i wzrost różnorodności biologicznej; ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska; podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  
PRIORYTETY EKOLOGICZNE   2.1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.             PRIORYTET 1 - Zmniejszenie…
… i ich racjonalne wykorzystanie.   2.7.     Ochronę i wzrost różnorodności biologicznej.   2.8.     Ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.   2.9.     Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  
GŁÓWNE INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI EKOLOGICZNEJ. Do realizacji polityki ekologicznej służą między innymi następujące narzędzia:
ekonomiczno-prawne i finansowe;       1.1. podatki…
… Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010" - projekt Ministerstwa Środowiska; II Polityka Ekologiczna Państwa; Program ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego; Program ochrony środowiska oraz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego. 8

… emisji niskiej.
Uzasadnienie wyboru:   Na osiedlach X,Y,Z obserwuje się wysokie stężenie zanieczyszczeń SO4, CO2 itp. Jednak na wyżej wymieniony teren nie znajduje się pod wpływem emisji zanieczyszczeń z zakładów WWW. Przeprowadzone badania wykazały związek między zanieczyszczeniem a paleniskami domowymi. Dlatego modernizacja kotłowni przydomowych jest niezbędna dla zmniejszenia zanieczyszczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz