Konstytucyjny system organów państwowych - strona 5

note /search

Zasady ustroju Rzeczypostolitej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 630

ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POJĘCIE ZASAD USTROJU Tożsamość konstytucyjna państwa to suma zasad podstawowych, które dotyczą ustroju w państwie i systemu władzy. Z reguły zasady te określają suwerena, ustanawiają podstawowe formy wykonywania i rodzaje organów państwowych powołanych do sprawowani...

Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 896

CECHY KONSTYTUCJI JAKO USTAWY ZASADNICZEJ Konstytucja jest ustawą → aktem normatywnym powszechnie obowiązującym o pewnych cechach szczególnych . Są to: szczególna treść - polega na zakresie (szerokości) regulowanych...

Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1652

DUALISTYCZNY CHARAKTER SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa polega na rozróżnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów o charakterze wewnętrznym. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą wiązać wszystkie podmioty w państwie. Przepisy te mają z...

Inne źródła prawa konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Ustawa konstytucyjna - ta sama moc prawna, ten sam tryb uchwalenia i zmiany. Z reguły regulują wąskie kwestie materii konstytucyjnej: stanowią nowelizację istniejącej konstytucji (technika inkorporacji - nie jako poprawka jak w USA, tylko jako integralna część, za...

Istota i pojęcie konstytucji.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 686

ISTOTA I POJĘCIE KONSTYTUCJI początkowo jako akt gwarantujący ograniczenie władzy monarszej i organizujący organy państwa → sporna kwestia czy prawa człowieka powinny być w konstytucji - szkoła prawno-naturalna uznawała, że będzie to deprecjonować wagę praw człowieka, ostatecznie wygrała zasada umi...

Kontrola państwowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

KONTROLA PAŃSTWOWA istota działania organów kontroli państwowej: organizacyjna odrębność i niezależność struktur rządowych; wyspecjalizowanie fachowe; zorientowanie działalności na kontrolę sensu stricto , tzn. ustalenie stanu faktyczne...

Mała Konstytucja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

MAŁA KONSTYTUCJA rozdział II - władza ustawodawcza, rozdział III i IV - wł. wykonawcza, rozdział V - samorząd terytorialny; art. 77 - konstytucja lipcowa traci moc; poza konstytucją : ogólne zasady ustroju (nowela grudniowa z 1989 r.+ 2 przepisy); prawa i wolności obywatelskie (tekst z 1952 i 19...

Obowiązywanie konstytucji.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 840

OBOWIĄZYWANIE KONSTYTUCJI Konstytucja jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym → wiąże wszystkie organy władzy publicznej i obywateli. Specyfika konstytucji polega na: strukturze i charakterze prawnym przepi...

Okres Polski Ludowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 763

OKRES POLSKI LUDOWEJ Mała konstytucja (19 luty 1947 r.) nawiązywała do konstytucji marcowej (min. zasada podziału władz); jednoizbowy parlament wybierał prezydenta, wyrażał votum nieufności rządowi i ministrom; dopuszczono dekrety z mocą ustawy wydawane przez rząd, zatwierdzane przez Radę Państwa...

Organizacja wyborów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

ORGANIZACJA WYBORÓW Organizacja wyborów odbywa się w następujących etapach: zarządzenie wyborów : wybory do Sejmu i Senatu (zawsze łącznie) zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed końcem kadencji obu izb (art. 98 ust. 1). Wybory wyznacza się na dzień wolny od pracy p...