Mała Konstytucja.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mała Konstytucja. - strona 1 Mała Konstytucja. - strona 2 Mała Konstytucja. - strona 3

Fragment notatki:

MAŁA KONSTYTUCJA rozdział II - władza ustawodawcza, rozdział III i IV - wł. wykonawcza, rozdział V - samorząd terytorialny;
art. 77 - konstytucja lipcowa traci moc; poza konstytucją :
ogólne zasady ustroju (nowela grudniowa z 1989 r.+ 2 przepisy);
prawa i wolności obywatelskie (tekst z 1952 i 1976);
ustrój władzy sądowniczej, w tym TK i TS;
tryb zmiany konstytucji; relacje między legislatywą a egzekutywą :
trójpodział władz (art. 1);
dwuizbowość, senat bez zmian, więc sejm silniejszy, a senat tylko kompetencje ustawodawcze (jego poprawki lub odrzucenie mogło być odrzucone bezwzględną większością;
sejm - kontrola rządu, udział w jego powoływaniu, odpowiedzialność polityczna rządu (obowiązek prezydenta odwołania ministra po votum nieufności,
rozporządzenia z mocą ustawy - wydawane przez rząd podpisywane przez prezydenta wydawane na podstawie ogólnej delegacji z ustawy (parlament nigdy nie udzielił takiego pozwolenia); prezydent → zachowany model kompromisowy (bo słaby parlament, silny Wałęsa):
wybór przez naród;
szczególna pozycja w zakresie obronności i spraw zagranicznych (podobne wątpliwości interpretacyjne co w noweli grudniowej) → ogólne kierownictwo;
veto lub skierowanie ustawy do TK;
prawo rozwiązania parlamentu w 3 sytuacjach (nie mógł już rozwiązać sejmu gdy uchwalił ustawę uniemożliwiającą prezydentowi wykonywanie konstytucyjnych uprawnień):
brak budżetu w 3 miesiące;
brak rządu w kolejnych stadiach jego tworzenia;
niekonstruktywne votum nieufności;
brał udział w tworzeniu rządu, ale potem rząd nie był przed nim odpowiedzialny;
ograniczone uprawnienia w zakresie władzy sądowniczej → powoływał sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, brał udział w powoływaniu kierownictwa NSA i SN, wykonywał prawo łaski;
ponosił tylko odpowiedzialność konstytucyjną - 2/3 Zgromadzenia Narodowego stawiało prezydenta przed TS, który orzekał o pozbawieniu urzędu;
kontrasygnata (premiera lub właściwego ministra) wymagana do wszystkich aktów, określenie wyjątków; rząd :
domniemanie kompetencyjne w ramach władzy wykonawczej;
RM = premier, wicepremierzy, ministrowie, inne osoby, jeśli ustawy szczególne tak stanowią;
zasada kolegialności, ale premier kierował jej pracami i kontrolował pracę ministrów;
zmiany w składzie dokonywane przez prezydenta na wniosek premiera;
skomplikowana procedura powoływania rządu:
I etap: prezydent desygnuje premiera i na jego wniosek powołuje cały skład rządu → votum zaufania bezwzględną większością  II etap: sejm sam wybiera RM (bezwzględna większość), ale wymóg opinii prezydenta dot. MON, MSW, MSZ;  III etap: inicjatywa wraca do prezydenta (zwykła większość);  IV etap: znów Sejm wybiera (zwykła większość);  prezydent albo rozwiązuje sejm, albo tworzy tzw. rząd prezydencki, który ma 6 miesięcy na uzyskanie votum zaufania lub sejm wybiera swój rząd  jeśli po 6 miesiącach brak votum zaufania prezydent musiał rozwiązać sejm;


(…)

… październik 1997 - 3 miesiące po ogłoszeniu zgodnie z art. 243 Konstytucja weszła w życie.
21 września 1997 - wybory (AWS-UW) → rząd J. Buzka → zjawisko „kohabitacji” - odmienna proweniencja polityczna prezydenta i większości sejmowej;
początek lata 2000 - rozpad koalicji - UW wychodzi z rządu → rząd mniejszościowy;
jesień 2000 - wybory prezydenckie wygrywa Kwaśniewski;
wrzesień 2001 - wybory parlamentarne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz