Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu - strona 1 Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu - strona 2 Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu - strona 3

Fragment notatki:


9.Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu do 1989r. a) Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) Kształtowała podstawy ustrojowe odrodzonej po 123 latach niewoli RP.Posiadała wstęp,7 rozdziałów i 126 artykułów.Wstęp miał inwokację religijną.W konstytucji sformułowano 3 podstawowe zasady ustroju politycznego:republikańska forma państwa,suwerenność narodu i podział władz.Zasada podziału władz zdeterminowała prawie w całości systematykę Konstytucji,w konsekwencji kolejne rozdziały konstytucji były poświęcone władzy ustawodawczej,wykonawczej,sądowniczej.Ukształtowała wzajemne relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą na zasadach systemu parlamentarnego.Najwyższe miejsce w systemie organów państwowych posiadał Sejm(444).Sejm i rząd posiadały prawo inicjatywy ustawodawczej którego nie posiadał Senat i Prezydent RP.Sejm sprawował bieżącą kontrolę organów władzy wykonawczej..Rząd ponosił odpowiedzialność polityczną przed Sejmem.Sejm decydował o pociągnięciu prezydenta(wybierany przez ZN i powoływał rząd) oraz ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed TS. Brak stabilnej większości w Sejmie, częste upadki gabinetów → zamach majowy w 1926 r. W V rozdziale określono szeroki katalog praw i wolności jednostki.Ostatnie rozdziały regulowały tryb zmiany konstytucji oraz kwestie związane z terminem nabrania przez niemocy obowiązującej. b) Konstytucja z 23.04.1935r.(81 art., 14 rozdziałów) -autorytarna forma rządów, prezydent ma pierwsze miejsce w państwie, wybierany przez Zgromadzenie Elektorów (większość wyłaniania przez Sejm i Senat), ale jeśli ustępujący prezydent wskazał swego następcę, to wybory powszechne;
-prezydent mianował następcę na wypadek wojny → pozwoliło na ciągłość władzy po 1939 r.;
-brak jakiejkolwiek odpowiedzialności prezydenta;
-prezydent powoływał rząd i dokonywał w nim zmian (choć rząd ponosił odpowiedzialność polityczną przed Sejmem);
-prezydent mógł w każdym momencie rozwiązać parlament i miał szerokie kompetencje prawodawcze;
-ordynacje wyborcze w praktyce pozbawiły opozycję szans na wygranie wyborów;
- jednak ani przed wojną ani po wojnie Prezydent nie dysponował swobodnie całą władzą jaką przewidziana była mu w konstytucji co osłabiało wyraźnie jej autorytarny charakter
c) Konstytucja PRL z 1952r.
odrzucenie zasady podziału władz na rzecz jednolitości władzy → sejm zajmował najwyższe miejsce, a podporządkowane były jemu pozostałe organy (administracji, sądownictwa, prokuratury);
zniesiono urząd prezydenta, nowy kształt nadano Radzie Państwa (wybierana spośród posłów) - kompetencje prezydenta i kompetencje zastępcze wobec sejmu;
rząd powoływany przez sejm, a zmian mógł dokonywać sejm i rada państwa;


(…)

… rząd nie był przed nim odpowiedzialny;
ograniczone uprawnienia w zakresie władzy sądowniczej → powoływał sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, brał udział w powoływaniu kierownictwa NSA i SN, wykonywał prawo łaski;
ponosił tylko odpowiedzialność konstytucyjną - 2/3 Zgromadzenia Narodowego stawiało prezydenta przed TS, który orzekał o pozbawieniu urzędu;
kontrasygnata (premiera lub właściwego…
…;
jesień 1989 r sejm i senat powołują swoje Nowelizacja konstytucji 29.12.1989
-przywrócono nazwę historyczną:Rzeczpospolita Polska
- przeredagowano I rozdział konstytucji - wykreślono kierowniczą rolę partii, przyjaźń z ZSRR, zapisano nowe zasady ustroju, a najważniejszą w art. 1 demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, ale i wpisano pluralizm polityczny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz