Prawo karne skarbowe - strona 4

Oszustwo w deklaracji podatkowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Oszustwo w deklaracji podatkowej Polega ono na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w deklaracji lub oświadczeniu albo na niedopełnieniu obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co podatek zostaje narażony na us...

Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej i jego pełnomocnik Jest szczególną stroną bierną występującą tylko w postępowaniu w sprawach o przestęp­stwa skarbowe. Ustawodawca położył na­cisk na wezwanie określonego podmiotu przez organ prowadzący postę­powanie o

Podmiot w prawie karnym skarbowym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1799

Podmiot w prawie karnym skarbowym W ujęciu Kodeksu karnego skarbowego podmiotem odpowiedzialności 136 karnej skarbowej może być tylko osoba fizyczna, człowiek odpowiadający zasadniczo takim samym jak w powszechnym prawie karnym kryterium wieku i poczytalności. Odnośnie do granic wiekowych różnica w...

Prawo karne skarbowe - Podmiot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Podmiot Podmiotem odpowiedzialności karnej skarbowej może być tylko osoba fizyczna Kryteria wieku i poczytalności. Granica wiekowa Kodeks karny skarbowy nie przewiduje żadnej możliwości obniżenia granicy wiekowej odpowiedzialności ka...

Pojęcie przedmiot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Pojęcie przedmiot oraz cel procesu karnego skarbowego. Forma prawna, za pośrednictwem której staje się możliwe ustalenie prze­de wszystkim tego, czy dane zachowanie stanowi przestępstwo skarbowe lub

Postępowanie mandatowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Postępowanie mandatowe Postępo­wanie to charakteryzują najdalej idące redukcje formalizmu Przekazanie kompetencji do rozstrzygania o odpowiedzial­ności karnej za wykroczenia skarbowe organom niesądowym prowadzą­ce w istocie do ograniczenia kompetencji sądu do sprawowania wymiaru sprawiedliwości we ...

Postępowanie uproszczone - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Postępowanie uproszczone Podstawowy tryb procesu dla spraw o wykroczenia skar­bowe, w tych sprawach nie prowadzi się bowiem postępowania w trybie zwyczajnym. Prowadzenie postępowania uproszczonego jest uzależnione od zacho­wania przesłanek ogólnych, decydujących o dopuszczalności każdego pro­cesu k...

Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Dopuszczalność rozstrzygnięcia sprawy karnej skarbowej na kanwie porozumienia zawartego pomiędzy finansowymi or­ganami postępowania przygotowawczego i sprawcą Motywem przewodnim tej koncepcji normatywnej jest odciążenie wymiaru ...

Postępowanie w stosunku do nieobecnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Postępowanie w stosunku do nieobecnych Wymaga sprawowania wymiaru sprawiedliwości nawet wtedy, jeśli sprawca lub podmiot odpowiedzialny posiłkowo prze­bywa za granicą Stanowi tryb szczególny po­stępowania karnego skarbowego, „nakładający się na postępowanie zwy­czajne lub uproszczone" W stosu...

Priorytet celu egzekucyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Priorytet celu egzekucyjnego przed represją Bardziej niż o represję chodzi o egzekwowa­nie należności publicznoprawnych i wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego upraw­nionego podmiotu. Im wcześniej zostanie wyrównany uszczerbek finansowy wie...