Postępowanie uproszczone - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie uproszczone - omówienie  - strona 1 Postępowanie uproszczone - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie uproszczone Podstawowy tryb procesu dla spraw o wykroczenia skar­bowe, w tych sprawach nie prowadzi się bowiem postępowania w trybie zwyczajnym.
Prowadzenie postępowania uproszczonego jest uzależnione od zacho­wania przesłanek ogólnych, decydujących o dopuszczalności każdego pro­cesu karnego skarbowego oraz przesłanek szczególnych warunkujących analizowany tryb szczególny. Pozytywną przesłanką szczególną jest przeprowadzenie postę­powania przygotowawczego w formie dochodzenia. Negatywna przesłanka, którą stanowi podleganie sprawy orzecznictwu sądów wojskowych, ma zasięg ograniczony do spraw o przestępstwa skarbowe. W sprawach o wykroczenia skarbowe postępowanie przed sądem wojsko­wym przebiega według przepisów o postępowaniu uproszczonym W odniesieniu do dochodzenia na pierwszy plan wysuwa się ko­nieczność zweryfikowania dopuszczalności tej formy postępowania, o tyle podob­na weryfikacja nie jest potrzebna w przypadku śledztwa, Śledztwo jest legalnie prowadzone również wte­dy, gdy sprawa o przestępstwo skarbowe może być prowadzona w dochodzeniu
Modyfikacje charakteryzujące postępowanie uproszczone, modyfikacje dotyczące składu orzekające­go. w I in­stancji, w składzie jednego sędziego możliwości po­stanowienia przez sąd orzekający w trybie uproszczonym o rozpoznaniu sprawy w składzie trzech sędziów ze względu na jej wagę lub zawiłość możliwości wydania przez prezesa sądu okręgowego zarządzenia o rozpoznaniu w składzie jednego sędziego apelacji od wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym rozszerzenie kręgu organów uprawnionych do wystąpienia w roli oskarżyciela publicznego w spra­wach karnych skarbowych poprzez udzielenie upoważnienia do wniesie­nia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym prowadzo­nym w tej kategorii spraw organom nieprokuratorskim. generalne uprawnienie do występowania w charakterze oskarżyciela pub­licznego zamiast łub obok prokuratora przysługuje finansowym organom postępowania przygotowawczego. Ponadto w sprawach o wykroczenia skarbowe w roli oskar­życiela publicznego może wystąpić Policja lub Straż Graniczna, pod warunkiem że wniesie i będzie popierać akt oskarżenia przed sądem. modyfikacje związane bezpośrednio z jego przebiegiem:
można dokonać jedno­cześnie dwóch czynności procesowych, łącząc doręczenie oskarżonemu, podmiotowi pociągniętemu do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenientowi odpisu aktu oskarżenia z wezwaniem na rozprawę;
udział w rozprawie finansowego organu postępowania przygoto­wawczego w charakterze oskarżyciela publicznego jest obligatoryjny a nie­stawiennictwo tego organu tamuje rozpoznanie sprawy;

(…)

… rozprawy; jeżeli oskarżony nie zgłosił wniosku o odroczenie rozprawy połączonego z należytym usprawiedliwieniem niestawiennictwa, a nie stawił się również jego obrońca, istnieje moż­liwość wydania wyroku zaocznego każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni. Konsekwencję przekro­czenia terminu przerwy w sprawach o przestępstwa skarbowe stanowi zmiana trybu postępowania z uproszczonego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz