Kodeksowe postępowania szczególne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeksowe postępowania szczególne - strona 1 Kodeksowe postępowania szczególne - strona 2 Kodeksowe postępowania szczególne - strona 3

Fragment notatki:


KODEKSOWE POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE POSTĘPOWAŃ SZCZEGÓLNYCH Postępowanie szczególne = postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej, przewidziane w systemie prawa karnego procesowego, w swoim przebiegu zmodyfikowane w stosunku do procesu zwykłego (typowego)
A/ postępowanie szczególne o wzbogaconym przebiegu → w kpk z 1928 r. postępowanie przed sądami przysięgłych; obecnie nie występuje
B/ postępowanie szczególne o zredukowanym przebiegu (zredukowanym formalizmie)
→ postępowanie uproszczone
→ postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
→ postępowanie nakazowe
C/ postępowanie szczególne równoważne → postępowanie w stosunku do nieletnich
Sposób wprowadzenia modyfikacji - jednostopniowo = konstruuje się postępowanie szczególne przez wprowadzenie zmian do postępowania zwyczajnego
- dwustopniowo = wprowadzenie postępowania szczególnego o charakterze zredukowanym, od którego tworzy się dalsze zmodyfikowane postępowanie szczególne.
Przesłanki modyfikacji: 1/ potrzeba szybkiej reakcji na popełnienie przestępstwa o szczególnym charakterze
2/ osoba sprawcy (jej nieletniość)
3/ niewielka waga przestępstwa
!!! istotne znaczenie ma sprawa zachowania gwarancji praw stron, a szczególnie gwarancji oskarżonego. zredukowana postać postępowania szczególnego nie może pozbawiać stron ich uprawnień, a w tym pozbawiać oskarżonego możliwości korzystania z przysługującego mu prawa do obrony! Podział postępowań szczególnych o zmodyfikowanym przebiegu ze względu na umiejscowienie regulacji :
a/ kodeksowe postępowanie szczególne (uproszczone, w sprawach z oskarżenia prywatnego, nakazowe)
b/ pozakodeksowe postępowanie szczególne (postępowanie w stosunku do nieletnich)
Podział ze względu na przedmiot odpowiedzialności karnej a/ postępowanie karne o przestępstwa i wykroczenia skarbowe b/ postępowanie w sprawach o wykroczenia c/ postępowanie w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny pod groźbą kary
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE Szczególne przesłanki dodatnie art. 469 k.p.k. - sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie Przesłanki negatywne pozbawienie oskarżonego wolności w tej czy innej sprawie (art. 325c. pkt.1 patrz tab.)
istnienie okoliczności wymienionych w art. 79 § 1 k.p.k.
nieletniość oskarżonego
prowadzenie postępowania przed sądem wojskowym


(…)

… jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli jest to uzasadnione jej okolicznościami (regułą w postępowaniu uproszczonym jest rozpoznanie sprawy w składzie jednoosobowym)
- sędzia orzekający w jednoosobowym składzie ma prawa i obowiązki przewodniczącego.
→ prawo wykonywania czynności oskarżyciela publicznego przysługuje także innym organom w granicach ustawowego upoważnienia.
a/ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości:
• Państwowa Inspekcja Handlowa
Państwowa Inspekcja Sanitarna
• urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej
• organy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
• organy Straży Granicznej
b/ określony ustawy szczególne
• Straż Leśna
• dyrektorzy Parków Narodowych
• strażnicy Państwowej Służby Łowieckiej
→ wiosek oskarżonego o skazanie go, o którym mowa w art. 387 § 1 k.p.k., złożony przed rozprawą, sąd może rozpoznać na posiedzeniu.
o posiedzeniu tym zawiadamia strony, przesyłając im jednocześnie odpis wniosku oskarżonego nieusprawiedliwione niestawiennictwo pokrzywdzonego lub oskarżyciela publicznego nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe wymagania określone w art. 387 k.p.k.
→ istnieją modyfikacje powodujące redukcję formalizmu postępowania…
… nie może trwać dłużej niż 21 dni)
e/ po przekroczeniu terminu przerwy sąd rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym w tym samym składzie.
w postępowaniu apelacyjnym jedyna modyfikacja dotyczy składu sądzącego. Prezes sądu okręgowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego, jeżeli była ona rozstrzygnięta w pierwszej instancji w takim składzie.
WYROK ZAOCZNY
! Wyrokowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz