Wyrok zaoczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrok zaoczny - omówienie  - strona 1 Wyrok zaoczny - omówienie  - strona 2 Wyrok zaoczny - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok zaoczny
ma charakter fakul­tatywny, co oznacza, że wydanie wyroku zaocznego pozostaje w sfe­rze uprawnień sądu. Obok zachowania przesłanek ogólnych i szczególnych decydu­jących o dopuszczalności postępowania uproszczonego - spełnione są na­stępujące, dodatkowe warunki wyrokowania zaocznego:
na rozprawie nie stawił się zarówno oskarżony, jak i jego obrońca, mimo że zostali ojej terminie prawidłowo powiadomieni, istnieje możliwość odczytania wyjaśnień oskarżonego
Negatywna prze­słanka wyrokowania zaocznego:
potrzeba orzeczenia tytu­łem środka zabezpieczającego innego środka niż przepadek przedmiotów Wyrok wydany na rozprawie, na której wprawdzie nie stawił się oskarżony, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności, ale był obecny jego obrońca, nie jest wyrokiem zaocznym Nie stanowi również wyroku zaocz­nego wyrok wydany na rozprawie prowadzonej w dalszym ciągu pod nie­obecność oskarżonego, który po złożeniu wyjaśnień opuścił salę rozprawy bez zezwolenia przewodniczącego W każdym wypadku niestawiennictwa oskarżonego na rozprawie wy­znaczonej w postępowaniu uproszczonym odczytuje się uprzednio złożone przez niego wyjaśnienia
Treścią wyroku zaocznego może być każde rozstrzygnięcie - skazać, uniewinnić lub umo­rzyć postępowanie.
Podlega z urzędu doręczeniu oskarżonemu, podmioto­wi pociągniętemu do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenientowi. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, usprawiedliwiając jednocześnie swą nieobecność na roz­prawie. Prawo do wniesienia sprzeciwu, przysługuje podmiotowi pociągniętemu do odpowiedzialno­ści posiłkowej. Oskarżony oraz podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej mogą połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu Przyjęcia sprzeciwu należy odmówić, jeżeli został wniesiony:
po termi­nie przez osobę nieuprawnioną, gdy sprzeciw pocho­dzący od oskarżonego w ogóle nie zawiera usprawiedliwienia nieobec­ności na rozprawie i brak ten nie został usunięty w terminie 7-dniowym, Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprzeciwu od wyroku zaocznego należy do prezesa sądu. Przysługuje zażalenie Jeżeli oskarżony lub podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posił­kowej wnieśli sprzeciw, nie połączywszy z nim wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie, nieprzyjęcie lub nieuwzględnienie sprzeciwu powodu­je, że wyrok zaoczny staje się prawomocny


(…)

… rozważenia zmiany trybu postępowania wskaza­nego w akcie oskarżenia
…, jeżeli na rozprawie wyznaczonej w następ­stwie uwzględnienia sprzeciwu stawi się podmiot, od którego ten środek zaskarżenia pochodził, lub jego pełnomocnik Uwzględnienie sprzeciwu przez sad i stawienie się na rozprawie podmiotu po­ciągniętego do odpowiedzialności posiłkowej lub jego pełnomocnika powoduje, że apelacja którejkolwiek z pozostałych stron procesowych w zakresie obejmują­cym rozstrzygnięcie o nałożeniu…
… skarbowe, może stanowić konsekwencję: stwierdzenia braku pozytywnej przesłanki szczególnej postępowa­nia uproszczonego; w tym zakresie należy mieć na uwadze dwie za­sadnicze konfiguracje procesowe, a mianowicie:
tryb uproszczony jest nieadekwatny do formy postępowania przygoto­wawczego, ponieważ w sprawie o przestępstwo skarbowe faktycz­nie przeprowadzono śledztwo; ustalenie braku w zakresie przesłanki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz