Prawo karne skarbowe - strona 5

Problem stanu wyższej konieczności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Problem stanu wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym Jego usunięcie z prawa karnego skarbowego nie jest zbyt fortunne. Jest to bardzo ogólny, wręcz „modelowy", kontratyp

Przebieg postępowania mandatowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Przebieg postępowania mandatowego. Rodzaje mandatów karnych Kompetencja w tej materii przysługuje przede wszystkim: finansowym organom postępowa­nia przygotowawczego ich upoważnionemu przedstawicielowi upoważnionym przez urząd celny funkcjonariuszom celnym pełniącym służbę w izbie celnej. Oprócz fi...

Przedmiot ochrony - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Przedmiot ochrony Prawo karne skarbowe chroni inte­res finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich. Jest to zatem przedmiot ochrony o charakterze ekonomicznym, a zarazem ponadindywidualnym. ...

Przepadek korzyści majątkowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Przepadek korzyści majątkowej i ściągnięcie jej równowartości w prawie karnym skarbowym Przewidziane wyłącznie w odniesieniu do przestępstw skarbowych. Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośredni...

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej prewencja Karanie - prowadzić ma ono do społecznie korzystnych efektów w postaci zapobiegania dal­szym przestępstwom, zarówno jeśli chodzi o samego karanego (prewencja indywidualna, zwana też szczególną), jak i innych (prewencja generalna, zwana też ogólną). Fu...

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - priorytet represji majątkowej i celu egzekucyjno kompensacyjnego. Zasada priory­tetu celu egzekucyjno-kompensacyjnego przed represją Charakter represji ma odpowiadać charakterowi czynu i motywów sprawców. Stanowi punkt wyjścia do osiągnię­cia celu prewencyjn...

Rodzaje i funkcje błędu w prawie karnym skarbowym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

Rodzaje i funkcje błędu w prawie karnym skarbowym Karniści definiują ogólne pojęcie błędu jako niezgodne z rzeczywistoś­cią jej odbicie w świadomości człowieka. Inaczej mówiąc, jest to różnica pomiędzy obiektywną rzeczywistością a jej odzwierciedleniem w świado­mości człowieka. Wówczas mówi się o ...

Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu. Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wynikają z przepisów postanawiających, że w sytuacjach w nich określonych sprawca nie podlega karze. Okoliczności te zasadni­czo zachodzą już po popełnieniu przestępstwa lu...

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

I KZP 4/07    ZAGADNIENIE PRAWNE    Czy  osobie,  której  zachowanie  jest  przedmiotem  postępowania  przygotowawczego zakończonego w fazie  in rem,  przysługuje prawo do  obrony  w  tym  postępowaniu  polegające  na  możliwości  składania  fałszywych  zeznań  na  okoliczności  tego  zachowania,  ...

Okoliczności wyłączające winę – definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Okoliczności wyłączające winę - definicje 1) niepoczytalność- Niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą winę.Jak wiadomo, zawinienie jest jednym z podstawowych elementów przestępstwa. Powoduje to, iż ustalenie ewentualnej niepoczytalności u osoby, która dopuściła się czynu zabronionego musi b...